Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

tomu mají k otázce vedlé spravedlnosti odpoviedati.

O zápovědi věcí umrlého člověka

Na dlužníka umrlého věřitel nemuož žalovati, poněvadž jest již ušel práva súdného neb ortelovánie súdce časného, {82 o rukojemství žena aby platila dluhy mrtvého}marginální přípisek mladší rukou; * jinou rukou ale na vladaře zbožie téhož mrtvého muož žalovati plným právem.

O přípovědi krádeže

Opět všecky věci z krádeže narčené a nalezené mají býti navráceny tomu, ktož je nařieká, a ostatek, o čem by domněnie bylo, že by krádež byl, rychtář polovici a přísežní druhú polovici vezmú.

Kapitoly o útoku neb kvaltu na duom a o výboji

Ktožkoli na duom druhého voděním, samostřély, lučišti neb jinými kterýmikoli věcmi bojovnými všetečně směl útok učiniti, by pak i žádného v něm nezranil, jako pro vraždu buď tresktán. A hospodář toho domu má takového výbojníka přemoci dvěma svědky, súsedoma svýma s obú stranú domu, aneb jedním samým přísežným, a tak přemožený a od hospodáře v domu rukú mocnú živý neb mrtvý jsa lapen nebo jat má sťat býti.

Pakli by takový výboj neb kvalt čině z domu ušel a potom před súsedem nevinna chtěl se učiniti, s muži hodnými sám třetí na kříži se očistí.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).