Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

příhodě, příčinu poznajíce, právo přikazuje, aby od svých spolupřísežných hned byli ssazeni, aby jedna neduživá ovce celého stáda nenakazila, a jistě mrzká jest strana, kteráž nepříleží neb nesjednává se s svú celostí, protož plně se varujte, neb právo lidské tak die: zlé pověsti, kteráž tobě má vošklivostí býti, jako zbavenie očí máš se varovati, nebo spravedlnost nemuož mieti odplaty s prohřešilým člověkem, i kteréž pak věci slušejí na přísežné, o tom hledaj dále o úřadu přísežných.

Kto má voliti služebníky obecné

Opět úředníky, kteříž obci přisluhují, přísežní volte, ale rychtář žádného takového nemuož voliti, krom jedině toho, ktož jemu zvláště chce slúžiti.

O rychtáři a o súdiech

Rychtář jinak nemá súditi, než jakž jest vypověděno právy neb ustanoveními aneb dobrým obyčejem. Opět mnohomluvní, kteříž tajemstvie neumějí tajiti a kteříž příliš žádostivě vlastnieho užitku hledie a svého dobrého, ktož také jsú příliš mladí, nebuďte voleni na konšelstvie, nebo přísežní mají k obecniemu užitku vší silú prohlédati, neb píše se o Athénách, jenž někdy bylo přeslovutné město, takto: Tajná nenávist, zvláštní užitek, mladá rada byla jest příčina zbořenie Athénských, protož svrchupsané věci při volení konšel mají zachovány býti. A nadto přísežní, od nichžto zisk i ztráta súdících se pocházie, dlužni sú s pilností znamenati, aby jednomu každému hodně a slušně dála se spravedlnost, protož poněvadž oni sú svrchovaní svědkové v súdu a ve všech přech na ně znesených majíť vždycky mieti na péči, že falešný svědek proti třem osobám zavinní: najprvé proti bohu, jehožto přítomnost potupuje, nebo buoh přítomen jest každému súdu, druhé proti súdci, jehožto zklamává svú lží, třetie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).