Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a změnil, a když řečený člověk pánu popieráše, pán ji opětoval obyčejem předřečeným, a když člověk po druhé opět zapieráše, pán jemu řekl: Lžeš jako starý z kurvy syn; v tom žádaje od přísežných usúzenie, kterak by řečený člověk měl pokutován býti, že on pána svého štrafováše a jeho řeč směl jest všetečně odvolati.

Na to bylo usúzeno, že poněvadž stranám příslušie slov rychtářových s kázní potvrzovati a nebo jim odpierati, pán skrze nepočestná slova, kterýmiž jest člověka svého štrafoval, zbavil se jest pokut, by pak i z práva jemu příslušely, nebo skrze súdce jakož strany, též i se samého dlužen jest prvotně učiti neb zpravovati.

Rychtář muož stranám cíl prodliti, {by pak žalobce obviněného nepohnal}meziřádkový přípisek mladší rukou

Jestliže v těžkých neb hlavních přech strany dřieve, než čas srovnánie, kteréhož sú od rychtáře uprosili, nesrovnali by se, nenie potřebie, aby rychtář čekal, až by žalobce obviněného pohnal, ale muož sám od sebe stranám cíl uložiti. Ten však cíl, jest li pilná pře neb vysoká, čtrnádcte dní mieti bude, v němžto strany přátely mohly by sobě naleznúti a řečníkóv sobě dobýti.

Rychtář druhdy vzaté věci má navrátiti a druhdy sraziti v pokutách

Jestliže rychtář v domu vražedlníka uteklého vzal by které věci, i potom stane li se smlúva, za pokuty, kteréž jemu placeny měly býti, srazí.

Konšel vstán z lavic pro zlé domněnie

Jakožto rychtář a konšelé neměli by za zlé mieti, ač by od nich k vyšiemu vyslyšení odvoláno bylo, tak ani sobě k hanbě mají připisovati, jestliže pro podezřenie od súdu některých pří a od rozmlúvaní skrze své spolupřísežné z lavic rozumně byli by odlúčeni. Neboť mohú, když ty pře byly by před súdem, by pak i napomanuti nebyli, z súdných lavic jako i jiní státi a spolu býti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).