Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O každém úrazu a ranění

O čemž by koli přísežní na svú vieru pověděli, že by chromota byla, pevně buď jmieno, pakli ten, jenž byl chtěl by se vymluviti, sám třetí na kříži moci bude se vymluviti.

O volení úředníkóv přísežných a o jich stavu

Přísežní slovú od přísahy, kterúž činie pro obecné užitečné a k činění všelijaké věrnosti a spravedlnosti, ale že těžko jest vieru zklamati {změniti}meziřádkový přípisek mladší rukou, protož k tomu úřadu lepšie a spravedlivější, jenž by {kteří by}meziřádkový přípisek mladší rukou ze všeho lidu mohli jmieni býti, voleni buďte, aby lid sobě poddaný mohli zpravovati. Nebo {ale}meziřádkový přípisek mladší rukou ani otec s synem, ani bratr s bratrem, ani test s zetěm buďte spolu v řadu přísežných, nebo nic nepřinášie protivného osob rozdělenie, kdež jest viery jednota, ale již jmenované osoby často rozdiel činie mezi přísežnými pro své spojenie vyprysknutí {vypryštění}meziřádkový přípisek mladší rukou. A protož má se varováno býti budúcie nebezpečnosti, aby jednota řečených osob rozdielu nezplodila mezi přísežnými, i kterak drahá jest věc jedné každé obce, aby přísežní byli jednomyslní neb svorní, a jedné vuole k dokonání všelijaké spravedlnosti, nebo moc všeliká spojená většie {mnoho}meziřádkový přípisek mladší rukou jest {muože}meziřádkový přípisek mladší rukou moci. A v boj zajisté jednomyslně vstúpiti neb svorně vítězstvie plodí a jednomyslný spolu poslúchaje vítězstvie obdržuje, nebo druhdy viece prospievá sebránie nemnohých v jednotu, nežli mnohých každého zvlášt {ní}meziřádkový přípisek mladší rukou rozdělenie.

Opět zlopověstní nemají voleni býti, jenž ode všech skutkuov řádných sú odehnáni, nebo duostojenstvie a povýšenie při nehodném jest miesto ohavnosti, poněvadž jednoho každého prohřešilého radše má následovati pomsta nežli duostojenstvie, a jestliže by nevědomě voleni byli a nebo ač by již voleni jsúce ve zlú pověst upadli, ti v takové

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).