Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jednoho rychtáře, nebo týž súdce má býti v obojí při. Nelíbí li se nájemníkovi rychtář, jej potupí {odsúdí}meziřádkový přípisek mladší rukou {zavrže}marginální přípisek mladší rukou a za dvadceti dní prodlenie mieti bude, aby jej pokutoval, a obdrží li sobě jiného, tentýž při najatého i najímajícieho dokoná. Pakli by najatý mlčal, prvniemu súdci neodpieraje, staneť před ním, a všecky věci, kteréžkoli skrze úřad rychtářóv ztazovány mají býti, plného poznánie pře žádají, skrze knížky vyjednány býti nemohú. A rozuměj skrze knížky, totiž skrze rozsúzenie stranám nepřítomným vynesené a k nim jakožto list poslaný (nebo rci skrze knížky) totiž dané.

Opět rychtář vedlé duovoduov súditi bude. {ukrutenství milost}marginální přípisek mladší rukou Opět v přech, za něž pomsty bývají, milostivějie má býti rozuměno, jako u příkladě, když by dva súdce pořád jeden ku pomstě a druhý k zproštění ortel vynesli, rozumieme {pravíme}meziřádkový přípisek mladší rukou k zproštění větší moc mieti.

Opět ač by rychtář odsúdil obžalovaného z moci učiněné, rozumie se o zvláštní nebo v mukách, milostivější býti máme. Účinek od rychtáře, jenž jeho úřadu nepřísluší, nenie stálý neb pevný.

{O statku lidí odsúzených na smrt, na koho slušie}meziřádkový přípisek mladší rukou

Při odsúzení osob, kteříž pro své skutky sú odsúzeni, nemá všecko vydrženo býti, což mají, ale při tom má rozuměno býti, aby núze neměli, a někteří toto právo mienie o synech a o rodičích a o strýciech a o jiných, jimžto živnost máme dávati.

Jiní pak rozumějí, že potupeni bývají, jelikož mohú učiniti, rozuměj slušně a poctivě, nebo nezdá se možné býti, což nemóž býti počestně.

Ktož by co učinil proti zápovědi rychtářově, ten proti výpovědi rychtářově zvláště činí. Ve všelijakých přech to bývá za skutek přijato, v čemž jeden druhého {zhrozil by neb přežasil}meziřádkový přípisek mladší rukou {aneb jemu vzkázal poslem,}marginální přípisek mladší rukou {aby skutku nedokonal,}meziřádkový přípisek mladší rukou protož slíbil li sem státi právu pod pokutú a zapověděn neb zbráněn sem byl od rychtáře, též jest jako bych stál, a též jest od protivníka, ale jiné jest, ač od cizieho.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).