Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O fentování rychtářském

Rychtář toho, jenž jemu pokuty dlužen, muož fentovati, a ty základy bez osvědčovánie, jakož v súdu o jiných základiech bývají, prodati. Ale těch pokut bez fentovánie pod lichvú neb škodú nemuož zjednati bez zvláštnieho odpuštěnie toho, komužto příleží.

Rychtář prvnější čím vinovat jest potomniemu

Na rychtáře potomnieho příslušejí pokuty, kterých předek jeho pozuostaviv nezaplacených neodpustil jest, nebo pokuty nenásledují osoby rychtářovy, ale úřadu.

Rychtář a přísežní mají slyšeti slova stran v súdu

Když v súdném městě přísežní proti jednomu reptavému zjevně před súdem konečný nález sú vyřkli, rychtář, jenž zdáše se jemu býti nákladen, vysokým hlasem přísežné okřikl, propověděl jest tato slova: Ir mocht urtailen dem in iene vertl,cizojazyčný text t. {vy muožte ortelovati oného v onom slově to na jeho sluch nalézti.}meziřádkový přípisek mladší rukou; * škrtnuto písařem

To když sú přísežní uslyšeli a sobě k hanbě připsali, rychtář některak jsa hnut pokáním, dal se jim na milost. I jest otázka, a tak dále. Na to odpověděno jest takto: rychtář, jenž jest řekl „Ir mocht etc.“, poněvadž jsa hnut pokáním, poddal se jim na milost, jestliže ne z pychu, ani těm přísežným na cti utrhati nechtě, ty věci řekl by, dá na každého z přísežných 72 malých za pokutu. Pakli by všetečně ku potupě cti přísežných předřečená slova řekl, dá deset kop pokuty, a v té pokutě rychtář ani přísežní mohú k své straně svědčiti, neb sú z úmyslu již řečená slova sú propověděna, nebo ani žalobník ani obžalovaný v vlastních přech sobě svědčiti nemohú, protož snad pro zachovánie poctivosti súdu a přísežných obecnie počestní

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).