Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jakž by koli propověděna byla, při obdržie nebo ztratie.

O zapsání v súdu

Když ve vsi některaký přísežný bohatý sedlák pro vraždu měl zapsán býti, otázáno jest od přátel jeho, zda li přes šest neděl, v nichž obecní lidé, jenž mají zapisováni býti k súdu, k súdu bývají pohoněni, nemělo by hodně ještě za tři dni čekáno býti. Na to bylo odpověděno, že v súdech ne jinak s bohatými, ani jinak s chudými žebráky, ale se všemi jednostajně má činěno býti, nebo poněvadž v zákoně božiem psáno jest: velikého súditi budeš jako malého, aniž u tebe bude osob přijímanie.

O opuštění řádu súdného {že vinnému vočitě vinnú velikú nedopúští řečníka míti}meziřádkový přípisek mladší rukou

Ačkoli v každých přech řád súdný má býti zachováván, avšak jestliže rychtář pro znamenitá přestúpení, kterážto velikého duovodu, ač se dovodí pro vyhledánie skutku vinné, řečníka jim nepuojče, a tak řád súdný opustě, činie pomstu poslednie až k smrti, proto nemá některak štrafován býti, nebo jestliže zjevná prohřešenie, kteráž ižádným chřbetu držením tajná býti nemohú, a kteráž duovodu svědkóv nepotřebují, obyčejem súdným rozeznávána mají býti. Skrze to netoliko rychtářská kázeň, kteráž bez duovodu nemohla by dovedena býti, ale také i právo žalobníka, jemužto břemene duovodu potřebie by bylo, mnohem by urazili. Ani skrze zapomanutie předřečeného řádu rychtář, jenž přisáhá ve všech přech, řád súdný že chce zachovati, jmien má býti za křivého přísežníka, nebo ta přísaha nebuď přisežena o znamenitých proviněních, ale toliko o těch, v kterých řád súdných má zachován býti.

O súdné moci

Starý obyčej měscký jest, že cožkoli před súdem bývá obdržáno aneb ve dcky súdné zapsáno, to před najbližším budúcím zavitým súdem, nebo skrze fentovánie, aneb jiný obyčej, ač by potřebie nebylo, potom nemá moci sstálosti, leč by skrze písaře měsckého v knihy, kdež se úrokové a jiné věci znamenají od toho, ktož to obdržal, s vědomím přísežných bylo zapsáno.

Opět ktož právu neshovievá, za pyšného má jmien býti.

O nestání k súdu

O štrafování ortele {hned}meziřádkový přípisek mladší rukou před súdem {buď}meziřádkový přípisek mladší rukou

Všichni jednomyslně na tom sme zuostali a chcem, aby všeliký, jenž štrafuje nález konšelský před súdem svými vlastními usty, aby hned bez prodlenie štrafoval a pokutoval, krom člověka jazyku k řeči nehotového, a jenž výmluvné řeči nemá.

O volení rychtáře

Opět chcme, aby ktožkoli žádá užívati duostojenstvie rychtářského v městě Jihlavském, aby byl měštěnín města, maje dědictvie, a to proto, aby měsckého užitečného tiem lépe vyhledal a pro

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).