Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O ostřiehaní zapověděných věcí {pán, u kteréhož zapověděny jsú, není povinen hledati, než z dobré vuole}marginální přípisek mladší rukou

Jestliže v čiemžkoli domu věci někoho cizieho právem k žádosti čiežkoli zapoviedají se, tehda pán toho domu (leč by chtěl) k zachování těch věcí zapověděných nikoli nenie zavázán, nébrž jestliže v čas zápovědi poslóm rychtářovým die, že věcí zapověděných nechce ostřiehati, rychtář je vezme v svú stráž, zapoviedajíciemu z toho vedlé žaloby jeho čině spravedlnost. Pakli by tomu hospodáři ten, jehož sú věci zapověděné, za ztravu neb v dluzech neb k těm podobných věcech byl dlužen, pro takové dluhy zapověděné věci mohl by ostřiehati a odtud prvotně svuoj dluh vzéti.

O zápovědi hostinských věcí

Ač by hospodář měštěnín hostě a příchozě s jeho věcmi do jeho domu vcházejícieho bez otázanie rychtáře pro dluhy, kteréž mu dlužen, obstavil by a zaneprázdnil prací, zaplatí rychtáři sedmdesáte malých za pokutu, protož aby měštěnín v pokutu neupadl, žádaj rychtáře, ať on obstaví a svým poslem neb biřicem řečeného hostě v jeho vlastniem domu zapovie. Pakli to obmešká a jiný věřitel s zápovědí rychtářovú mocí učiněnú toho měštěnína předejde, ten prvé od hostě a z jeho věcí svuoj dluh spravedlivě potáhne, nebo jednomu každému jeho vlastnie prodlenie neb meškánie jest škodlivé.

Které věci nemohú zapověděny býti

Penězi, kteříž za vraždu bývají skládáni neb za jinú příhodu, jenž obecně slovú pešerunk, nemohú zapověděni býti, nebo bez odporu a všelijaké nesnáze mají žalobci dány býti od obžalovaného, a když se to stane, tehda ktožkoli má na ně žalovati, buďto z těch peněz, neb pro kterúkoli jinú příčinu,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).