[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<17r17v18r18v19r19v20r20v21r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vece: „An nedal.“ A když vjide do domu, utekl se Ježíš s řečí a řka: „Co se tobě zdá, Šimone? Králové zemští, od kterých berú clo anebo plat: od synóv li svých, čili od cizích?“ Mt17,25 A on vece: „Od cizích.“ I řekl jemu Ježíš: „Tehdy jsú svobodní synové. Mt17,26 Ale abychom jich nepohoršili, jdi k moři a vrz udici a tu rybu, kteráť první chopí se, vezmi, a otevra usta jejie, nalezneš peniez, ten vezma dajž jim za mě a za se.“

XVIII.

Mt18,1 V tu hodinu přistúpili sú učedlníci k Ježíšovi řkúce: „Kto jest větší v království nebeském?“ Mt18,2 A přivolav Ježíš maličkého, postavil jej uprostřed nich Mt18,3 i vece: „Zajistéť pravím vám, neobrátíte li se a nebudete učiněni jako maličcí, nevejdete do královstvie nebeského. Mt18,4 Protož ktož koli poníží se jako maličký tento, tenť jest větší v království nebeském. Mt18,5 A ktož příjme jednoho maličkého takového ve jméno mé, měť přijímá. Mt18,6 A kto by pohoršil jednoho z maličkých těchto, kteříž v mě věřie, užitečné by bylo jemu, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho a pohřížen byl v hlubokosti morské. Mt18,7 Běda světu pro pohoršenie! Musíť to býti zajisté, aby přicházela pohoršenie, ale však běda člověku tomu, skrze něhožto přijde pohoršenie. Mt18,8 Protož horší li tě ruka tvá anebo noha tvá, utniž ji a vrz od sebe. Dobréť jest tobě do života vjíti mdlému a klécavému nežli dvě ruce nebo dvě noze maje uvrženu býti do věčného ohně. Mt18,9 A pakliť oko tvé horší tě, vylupiž je a vrz od sebe. Dobréť jest tobě s jedním okem do života vjíti nežli obě oce maje puštěnu býti do věčného ohně. Mt18,10 Viztež, abyšte nepotupovali jednoho z maličkých těchto, neboť pravím vám, že anjelé jich v nebesiech vždycky vidie tvář otce mého, kterýž jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).