[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<16r16v17r17v18r18v19r19v20r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

trpěti od starších a od mistróv a kniežat kněžských a zabit býti a třetieho dne z mrtvých vstáti. Mt16,22 I pojem jej Petr, poče jej tresktati a řka: „Odstup to, pane, od tebe, nebudeť tobě to.“ Mt16,23 A on obrátiv se, i vece Petrovi: „Jdiž po mně, šatane, pohoršenie jsi mi. Neb nesmyslíš těch věcí, kteréť jsú božie, ale ty věci, kteréť jsú lidské.“ Mt16,24 Tehdy vece Ježíš učedlníkóm svým: „Chce li kto po mně přijíti, zapřiž sám sebe a vezmi kříž svój a následujž mne. Mt16,25 Nebo kto bude chtieti život svój zachovati, ztratíť jej, a ktoť ztratí život svój pro mě, nalezneť jej. Mt16,26 Neb co jest platno člověku, by vešken svět získal, a na duši své by škodu trpěl? Aneb kterú člověk dá odměnu za duši svú? Mt16,27 Syn zajisté člověka přijíti má v slávě otce svého s anjely svými. A tehdyť odplatí jednomu každému vedlé skutkóv jeho. Mt16,28 Zajistéť pravím vám, žeť jsú někteří z těch, ješto tuto stojie, jenž neokusie smrti, až uzřie syna člověka přicházejícieho v království svém.

XVII.

Mt17,1 A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, bratra jeho. I vedl je na horu súkromě, Mt17,2 i proměnil se jest před nimi a zastkvěla se jest tvář jeho jako slunce a rúcho jeho učiněno jest bielé jako snieh. Mt17,3 A aj, ukázal se jest jim Mojžieš a Eliáš mluviece s ním. Mt17,4 I odpověděv Petr, vece k Ježíšovi: „Pane, dobréť jest nám tuto býti. Chceš li, uděláme tuto tři stánky: tobě jeden, Mojžiešovi jeden a Eliášovi jeden.“ Mt17,5 A když on ještě mluvieše, aj, oblak světlý zastienil je, a aj, hlas z oblaku a řka: „Tentoť jest syn mój milý, v němž mi se jest dobře zalíbilo, poslúchajtež ho!“ Mt17,6 I uslyšavše učedlníci, padli sú na tvář svú a báli sú se velmi. Mt17,7 I přistúpiv Ježíš, dotekl se jest jich řka: „Vstaňte, neroďte se báti!“ Mt17,8 A pozdvihše očí svých,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).