[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<9r9v10r10v11r11v12r12v13r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

viece nežli mě, nenieť mne hoden. A ktož miluje syna nebo dceru nad mě, nenieť mne hoden. Mt10,38 A ktož nevezme kříže svého a nenásleduje mě, nenieť mne hoden. Mt10,39 Kto nalezne život svój, ztratíť jej. A kto by ztratil život svój pro mě, nalezneť jej. Mt10,40 Kto vás přijímá, měť přijímá, a kto přijímá mě, přijímáť toho, jenž mě poslal. Mt10,41 Kto přijímá proroka ve jméno proroka, odplatuť proroka vezme. A kto přijímá spravedlivého ve jméno spravedlivého, odplatuť spravedlivého vezme. Mt10,42 A ktož koli dá nápoj jednomu z těchto najmenších čieši vody studené toliko ve jméno učedlníka, zajistéť pravím vám, neztratíť odplaty své.“

Jedenádctá

Mt11,1 I stalo se jest, když dokonal Ježíš řeči tyto, přikazuje dvanásti učedlníkóm svým, bral se jest odtud, aby učil a kázal v městech jich.

Mt11,2 A když uslyšal Jan v žaláři skutky Kristovy, poslav dva učedlníky svá, Mt11,3 vece jemu: „Ty li jsi, jenž přijíti máš, čili jiného čekáme?“ Mt11,4 I odpověděv Ježíš, vece jim: „Jdúce pověztež Janovi, které ste věci viděli a slyšali. Mt11,5 Slepí vidie, kulhaví chodie, malomocní se čistie, hluší slyšie, mrtví z mrtvých vstávají a chudí se čtením zpravují; Mt11,6 a blahoslavený jest, kto se nepohorší na mně.“

Mt11,7 A když oni odešli, poče Ježíš praviti k zástupóm o Janovi: „Co ste vycházeli na púšť viděti? Trest li větrem klácenú? Mt11,8 Aneb co ste vycházeli? Zdali viděti člověka měkkým rúchem oděného? Aj, kteříť se měkým rúchem odievají, v domiech královských jsú. Mt11,9 I co ste vycházeli viděti? Proroka li? Zajistéť vám pravím, i viece nežli proroka. Mt11,10 Totoť jest zajisté ten, o němž psáno jest: Aj, já posielám anjela svého před tváří tvú, kterýžto připraví

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).