[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<29r29v30r30v31r31v32r32v33r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

milosti věděl, že sem tebe se všeho svého srdce žádal. A když tu modlitbu dokona, tak přestkvúcie světlost inhed jeho oblíči, že naň ižádný hleděti nemohl ani jeho viděti. A po malé hodině, když tak světlost otjide, tehdy lidé nad jámu přistúpivše, pohleděchu, ano plná jáma manny, a svatého Jana nikděž nenie. Kam se jest to tělo podělo, to jediný sám bóh vie. Avšak praví svatý Jeroným v počátku před vykládaním čtenie svatého Jana, že jakož byl svatý Jan od poškvrny tělesné vzdálen, takež jest bolesti, kterúžto jiní na smrti mají, byl zbaven. Amen.

Na mláďátka

Světí mládenci sú zbiti od krále Eroda. A ten král Herodes od ciesaře Augusta královstvie byl přijal a to jest byl první král pohan po židovských králóv pokolení. Za něhožto se jest syn boží narodil podlé dávného proročstvie, ješto jest prorokováno, že nebude odjata berla královská z pokolenie židovského dotud, dokad nepříde ten, kterýžto má poslán býti, totiž spasitel všeho světa, za toho krále Eroda. Třie svatí králi po vedení jsúc hvězdu jasnú do Jeruzaléma přišli a na novourozeného krále se ptali. To král Erodes uslyšav, zamútil se, boje se, by se byl přirozený král té země nenarodil, a jeho nevyhnal. Proněžto prosil těch tří králóv, aby se túž cestú k němu vrátili. Ale ti třie králi jinú se cestú obrátivše, domóv se vrátili. To král Herodes uzřev, sobě na mysli řekl: Oblúzen sem těmito králi, kteřížto se měli ke mně vrátiti. Ale nic lepšieho nenie, než všecky děti zbíti od toho času vstáři, jakž sem od nich zvěděl, kdy se jim jest hvězda zjevila, zda by se mezi těmi dětmi to dietě zahubilo, jenžto se jest bylo novo narodilo.

Tehdy, jak píše svatý Matúš evandělista, zjevil se anjel Jozefovi, toho dietěte pěstúnovi, a řka: Vezma dietě a matku jeho, uteciž do Ejipta, nebť Herodes chce to dietě zabiti. Tehda Herodes, když kázal všecky děti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).