[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

kývati, kterak by chtěl tomu dietěti vzdieti. Pokynuv, aby jemu dali ku psaní přípravu i napsal a řka: Jan jest jméno jeho. I podivichu se tomu všickni. V tu dobu otevřechu se usta Zacharie i jazyk sú jemu zprostil i poče mluviti jako dřieve a chvále hospodina. V ta doba veliká hróza poče obcházeti všecky súsedy jeho a po všech horách židovských vlastí pronášiechu se všecka slova i vše to, což se dějieše. I počechu všickni mysliti a řkúce v srdci svém: Kteraké to dietě bude? Nebo ruka božie bieše s ním. Tehda Zachariáš, otec jeho, naplněn ducha svatého, inhed prorokoval a řka: Požehnaný bóh, hospodin izrahelský, jež jest navštievil i učinil vykúpenie lidu svého.

V kterémžto čtení znamenajme přepovýšené svatosti svatého Jana božieho. Najprvé svatosti jeho svědečstvie dává otec, syn i svatý duch. Otec bóh skrze proroka Malachiáše tak praví: Aj toť jáz posielám anjela svého, jenžto připraví cestu před tebú. Anjel jest jméno úřadu, ale nepřirozeně svatý Jan ten jest úřad anjelský nesl na světě, nebo jakož anjelé od boha lidem na světě poselstvie dějí, takež svatý Jan Křtitel. O němžto praví svatý Crysostomus: Ó, přeradostná novina tvého poselstvie, svatý Jane, jenžtos všem hřiešným provolal a řka: Kajte se hřiechóv, blíží se k vám nebeské králevstvie. Od boha syna Jezukrista, jenžto jeho v svatého Matúše Čtení takto chválí řka: Mezi těmi všemi, jenžto sú se z ženského národa kdy narodili, nevstal jest na svět větčí než Jan Krstitel. Tu praví svatý Augustin: Svatý

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).