[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

a svój život dajte. To uslyšav Julius, starosta ciesaře Anthonia, kázal ji po líci bíti a jejie syny také kázal rozličně mučiti a před jejiema očima všeckny zbíti.

Protož praví svatý Řehoř, že viece jest než mučedlnice byla svatá Felicitas, neb jest v sedmi syniech sedm múk trpěla a osmú sama v sobě, a tak se bohu dostala, s nímž přebývá na věky. Amen.

Svatého Lva papeže

Svatý otec Lev papež svatú cierkev dobrými ustaveními mnoze osvietil. Čte se o něm, že jedněch časóv preláty a všeho křesťanstvie duchovné starosty spolu sezval do toho města, jemužto Kalcedon dějí. Na tom sněmi ustavil, aby dievka nebeská, mátě Maria, byla nazvána matka božie, neb v dřevných časiech nižádný tak neřiekal, jedno všickni jie řiekali mátě Jezukristova. Tehdyž také ustavil, aby duchovnie panny byly črnú vílí na hlavách vélovány.

Za jehožto časóv ciesař Archilla vlaskú zemi válkú hubieše. Tehda svatý otec Lev papež v kostele u svatého Petra v Římě dal se na modlitby tři dni a tři noci a potom odtad vyšed, pozvav svých sluh před se, řekl k nim: Kto chce za mnú jíti, ten poď. I šel s nimi k tomu Achille. A jakž jeho brzo Achila zazřel, tak inhed s koně sskočiv, před jeho nohy padl a řka k němu: Otče svatý, což ráčíš, to na mně pros. Tehda svatý otec Lev papež prosil na něm, aby z těch vlastí [jel]text doplněný editorem[103]jel] doplněno podle KNM III D 44 a jich viece nehubil a vězně propustil. To všecko rád a mile Achilla učinil. V tu dobu počechu Achillovi jeho sluhy prorokovati a řkúce: Nade vším světem vítěze, i dáš se jednomu popu přemoci. K tomu Achilla vece: To sem učinil pro své a pro vaše dobré, neb

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).