[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

o příští Jezukristově volati. Ó, přežádúcí vévodo, prvé, než si svým tělem vládl, až si žádostivým duchem před svým králem stál. Prvés se chvátil duchovného oděnie, nežs přijal svých údóv spojenie. A čehožs svým tělcem dostati nemohl, tos proročským úřadem v svém duchu dospěl. Protož počtěm všech svatých korun odplaty, ve všech nalezneš korunovanú odplatu svatého Jana. Byl jest v úřadu andělském, když světu ukázal prstem spasitele a řka: Aj toť beránek boží. Byl v úřadu patriarchovém, neb jest byl množstvím lida otcem nazván. Byl také v úřadu prorokovém a viece než prorok, jakžto o něm sám Ježíš Kristus svědčí a řka: Viece jest než prorok. Nebo jakž praví svatý Crysostomus: Všickni proroci o Jezukristovi prorokovali, ale o samiech prorociech nižádný neprorokoval. Ale svatý Jan netolik prorokoval, ale o něm jiní proroci prorokovali, protož byl jest viece než prorok. A druhé proto, o němž jiní prorokovali, dávno toho on svým svatým prstem ukázal. A třetie proto, že netoliko sám prorokoval, ale i jiné proroky činil. On jest matku skrze duch svatý prorokyní učinil, kdyžto jest řekla matce božie, ano jie nižádný o tom dřieve nepravil: Požehnaná ty mezi ženami i požehnaný plod života tvého. Ó, odkad mi jest přišlo to, že jest přišla matka mého hospodina ke mně? A blažená si, žes uvěřila. Dokonáť se v tobě všeckno, coť jest řečeno od hospodina. Otce také proroka učinil, jenž ducha svatého naplněn, proročsky piesen zapěl a řka:

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).