[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

boží jedináčku, všiem srdcem k tobě volámy i snažně toho žádáme, bude li kde kostel ustaven a nám oltář v něm upraven, neb v něm naše svaté kosti, neb co tu našie svatosti. A bude se kto truditi, v rok na všaký den choditi, s náboženstvím a s pokorú, s Páteří a s ctnú ofěrú. Tvorče, rač mu toho přieti, by mohl tuž odplatu mieti, jako by chodil do Říma, kdežto papež hřiechy snímá. A ktož bude na paměti našie muky snažně mieti, na všaký den daj mu za tu, hospodine, túž odplatu, jako tobě věrně slúžil, by té službě takež užil, nebo jest tvé svaté jméno na věky blahoslaveno. Když již všickni amen vecechu a svú modlitbu dospěchu, inhed s nebe hlas uslyšechu: Poďte, vyvolení otce mého, do královstvie nebeského, jenž jest vám přihotováno, od počátka světa dáno. Radujte se, že ste trpěli neb co muky pro mě měli. A to vše, což ste prosili, vězte, že jest uslyšáno vaše prosba jest vám dána, vašim sluhám milost mnohá i dnes i vždycky od boha, že za koho vy prosíte, své hlasy k bohu vznosíte. Ten jest u boha uslyšán, leč buď kněž, leč pán. To slyšiec se uradovachu, bohu otci chválu vzdachu. A již vidúc svú skončinu, zvdvihli oči k hospodinu, vecechu: Bože, v tvoji ruce všickni porúčieme své duše. A tak v dobré vieře skončiechu, anjelé tu inhed biechu a jich duše k sobě vziechu, okamženie před bóh mčiechu, kdež s ním věčně přebývají, v radosti se s ním kochají. Bože, rač toho přieti, bychom mohli my též mieti, bychom vždycky jim slúžiec, tobě v jich jmě čest činiece, svój život vedúce, všeho hřiecha zde zbudúce, mohli mieti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).