[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

ale pelyňk s žlučí smiesiechu, s octem tiem jich pobiediechu hospodin tu nemilost vida, tak velikú toho lida u svých svatých utrpenie sželi se jemu zřiece na ně, mnoho tu pokáza divóv i da znáti moc svých hněvóv, jakž což se při smrti dálo, též tu také vše se stalo. Skalé se poče sedati, hrobové se odvierati, mrtví lidé vstáváchu, mnohým se viděti dáchu. Potřese se země z kořen, jako když byl bóh umořen, slunce svú krásu potrati a v noční se tmu obráti. Od šesté hodiny cele, by tma nočnie ve dne bielém až do hodině deváté, to pravě za celo máte, až druh druha nevidiechu, by den súdný přišel, mniechu, pak by od hromu hrozný hřmot, nepokojný vietr i bleskot, až chtieše se veš svět sžéci, živí lidé chtiechu se vztéci, majíc dosti hoře i núze, by toho bylo na dluze. A když po devátém času den vráti opět svú krásu, slunečná světlost přijide a nočná tma pryč odjide, ještě světí živi všickni biechu a tak v svých mukách stojiechu, vidúc života končinu, inhed vecechu v tu hodnu, pravě všickni tak pojednú: Vzdvihnu hlasy k hospodinu a řkúc: Bože všemohúcí, králi nebeský žádúcí, vzpomeň na své narozenie i na své slavné umučenie, na hroznú smrt, ještos za ny trpěl, za vše své křesťany, vzezři, tvorče, na ny nynie pro tvé svaté milosrdenstvie, pro naše krve prolitie, pro hrozné muky, jenž pro tě trpíme na svém životě, uslyš ny, tvorče milý, pro tvé všecky nebeské síly, což prosíme na tvé milosti, jsúc v své veliké bolesti, budú li lidé kdy kteří v núzi nebo v kterém hoři. A budú nás v tom vzývati,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).