[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<73v74r74v75r75v76r76v77r77v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tvých ve vší zemi, kterúž dá tobě pán bóh tvój. Dt28,53 A budeš jiesti plod břicha tvého a maso synóv a dcer tvých, kteréž dal by tobě pán bóh tvój, v úzkosti a v pohubení, jímžto utiskne tě vrah tvój. Dt28,54 Člověk rozkošný života a smilný velmě záviděti bude bratru svému i ženě, kteráž spí v lónu jeho, Dt28,55 aby nedal jí z masa synóv jích, kteréž jiesti bude, protože by nic neměl jiného v óbležení a v chudobě, kterúž sú tě zhubili nepřietelé tvoji ve všech branách tvých. Dt28,56 Tenká ženka a rozkošná, kteráž na zemi nemožieše choditi ani nohy šlápěje postaviti pro měkkost a tenkost přielišnú, záviděti bude muži svému, kterýž spí v lónu jejie, nad masem syna a dcery Dt28,57 a v nečistotě šlemkóv {nebo mázdřiček, v níchž se dietě rodí}marginální přípisek soudobou rukou, ješto vycházejí z prostředka třiesl jejie, a nad syny, kteříž též hodiny narodili sú se, neb je jiesti budú tajně pro všech věcí nedostatek v óbležení a v pohubení, kterýmž tě utiskne nepřietel tvój v branách tvých, Dt28,58 nebudeš li ostřéhati a činiti všech slóv zákona tohoto, kteráž psána jsú v těchto knihách, a báti se jména jeho slavného a hrozného, to jest pána boha tvého, Dt28,59 rozmnoží Pán rány tvé i rány semene tvého, rány veliké a trvajície, nemoci najhoršie a věčné, Dt28,60 a obrátí na tě všecka trápenie ejiptská, kterýchžs se bál, a přídržeti se budú tebe, Dt28,61 nadto i všecky neduhy i rány, kteréž nejsú psány v knihách zákona tohoto, přivede Pán na tě, dokudž tebe nepotře. Dt28,62 A zóstanete nemnozí v počtu, ješto ste prvé byli jako hvězdy nebeské pro množstvie, nebs neposlúchal hlasu pána boha tvého. Dt28,63 A jakož se jest dřieve veselil Pán nad vámi, dobře vám čině a vás rozmnožuje, tak se veseliti bude zatracuje vás a podvracuje, abyšte odjeti byli s země, do kteréž vejdeš k vládnutí. Dt28,64 Rozpráší tě Pán po všech lidech od svrchka země až do krajin jejie, a slúžiti budeš tam bohóm jiným, jíchžto i ty neznáš i otcové tvoji, dřieví a kamení, Dt28,65 v národech také těch neodpočineš ani bude odpočinutie šlápějí nohy tvé. Neb dá tobě Pán tam srdce strašlivé a zhynuté oči a duši truchlostí zhynutú, Dt28,66 i bude život tvój jako vise před tebú. Báti se budeš v noci i ve dne a nebudeš věřiti životu tvému. Dt28,67 Ráno dieš: Kto mi dá večer? a večer: Kto mi dá ráno? pro strach srdce tvého, jímžto se lekati budeš, i pro ty věci, kteréž tvýma očima uzříš. Dt28,68 Povede tě za se Pán na lodech do Ejipta po cestě, o kteréž řekl jest tobě, aby jie viec neohlédal. Tu budeš prodán nepřátelóm tvým v slúhy a dievky a nebude, kto by kúpil.

XXIX

Dt29,1 Tato jsú slova zaslíbenie, kteréž jest přikázal Pán Mojžiešovi, aby udeřil s syny izrahelskými v zemi moabitské kromě toho slibu, kterýž jest s ními zaslíbil na Orebu. Dt29,2 I povolal jest Mojžieš všeho Izrahele i řekl jest k ním: Vy ste viděli všecky věci, které jest učinil Pán před vámi v zemi ejiptské faraonovi i všem sluhám jeho i všie zemi jeho, Dt29,3 pokušenie veliká, kteráž sú viděly oči tvoji, znamenie ta i zázraky veliké. Dt29,4 A nedal vám Pán srdce rozumného a očí vidúcích a uší, kteréž by slyšeti mohly, až do nynějšieho dne. Dt29,5 Přivedl jest vás XLti let přes púšť, nejsú zedrána rúcha váše ani obuv nóh vaších vetchostí zkažen jest. Dt29,6 Chleba ste nejedli, vína a opojné věci nepili ste, abyšte věděli, že on jest pán bóh váš. Dt29,7 A přišli ste na toto miesto i vyšel jest Seon, král ezebonský, a Og, král bazanský, potkavše se s vámi k boji, i pobili smy je Dt29,8 a vzeli sme zemi jích i dali sme k vládařství Ruben a Gád a polovici pokolení Manasse. Dt29,9 Protož ostřiehajte slóv slibu tohoto a plňte je, abyšte srozuměli všem věcem, kteréž činíte. Dt29,10 Vy stojíte dnes všickni před pánem bohem vaším, kniežata váše i pokolenie i větčí rodem i učitelé všeho lidu izrahelského, Dt29,11 synové i ženy váše i příchozí, kterýž s tebú přebývá v stanech, kromě sekačóv drev a těch, ješto snosie vody, Dt29,12 aby šel v slibu pána boha tvého a v právě přísežném, kterýž dnes pán bóh tvój udeřuje s tebú, Dt29,13 aby zbudil tě sobě v lid a on byl bóh tvój, jakož mluvil jest tobě a jakož jest přisáhl otcóm tvým Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Dt29,14 Aniž vám samým já tento slib udeřuji a těchto přísah potvrzuji, Dt29,15 ale všem nynějším i těm, ješto přítomni nejsú. Dt29,16 Neb vy znáte, kterak sme přebývali v zemi ejiptské a kterak sme šli po prostředce národóv, kteréžto přešedše Dt29,17 viděli ste ohavnosti a poškvrny, to jest modly jích, dřevo a kámen, střiebro a zlato, kteréž ctiechu, Dt29,18 aby snad nebyl mezi vámi muž nebo žena, čeled nebo pokolenie, jehožto srdce odvráceno jest dnes od pána boha, aby šel a slúžil bohóm těch národóv i byl by mezi vámi kořen rozplozuje žluč a hořkost.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).