[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<68v69r69v70r70v71r71v72r72v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vzděláno viece Dt13,17 a nebude se přídržeti z té prokletiny ničehož v ruce tvé, aby se odvrátil Pán od hněvu prchlivosti své a smiloval se nad tebú i rozmnoží tě, jakož jest přisáhl otcóm tvým, Dt13,18 když budeš poslúchati hlasu pána boha tvého, ostřiehaje přikázaní jeho, kteráž já tobě dnes přikazuji, aby činil, což libého jest před obličejem pána boha tvého.

XIIII

Dt14,1 Synové buďte pána boha vašeho, nebudete sebe řezati ani učiníte lysiny nad mrtvým, Dt14,2 neb lid svatý jsi pánu bohu tvému a tě vyvolil jest, aby byl jemu v lid zvláštní ze všech národóv, kteříž jsú na zemi. Dt14,3 Nejezte, které věci nečisté jsú. Dt14,4 Totoť jest zvieře, kteréž jiesti máte: vola a ovci a kozu, Dt14,5 jelena, srnu, buvola, tragelafa {Tu věz výklad: Tragelafus jest zvieře v tvářnosti podobné jelenu a chlupaté jako kozel}marginální přípisek soudobou rukou, pigargon {Pigargon jest pták malý, ale počítá se mezi zvieřaty, kteráž se jedie}marginální přípisek soudobou rukou, origen {Origen zvieře čisté k jédlu, ale nečisté k uobětem}marginální přípisek soudobou rukou, kamelopardulum {Kamelopardulus jest zvieře podobné pardovi maje bielé proměny svrchu, koňovi hrdlem, buvolovi nohami, hlavú velblúdovi}marginální přípisek soudobou rukou. Dt14,6 Všeliké zvieře, kteréž na dvě straně kopýtko dělí a přežívá, budete jiesti. Dt14,7 Ale z těch, ješto přežívají a kopýtka nedělé, těch jiesti nemáte: velblúda, zajiece, ježka, neb přežívají a nedělé kopýtka, nečistá budú vám. Dt14,8 Svině také že dělí kopýtko a nepřežívá, nečistá bude, masa jích nepožívajte a mrchy se nedotýkajte. Dt14,9 Tyto budete jiesti věci, kteréž přebývají u vodách: kteréž mají plútvy a lupiny, jezte, Dt14,10 kteréž bez plútví a lupin jsú, nejezte, neb nečisté jsú. Dt14,11 Všeliké ptáky čisté jezte, Dt14,12 nečistých nebudete jiesti, orlice t. i noha i sahana, Dt14,13 ixona {jenž jest pták z rodu supova, bielý, ale menší nežli sup}marginální přípisek soudobou rukou i supa i luňáka podlé rodu jeho Dt14,14 i všelikého havranieho rodu, Dt14,15 pstrosa i sovy i káně i jestřába podlé jeho rodu, Dt14,16 raroha i labuti i čápa Dt14,17 i křekaře, pelikána i lelka, Dt14,18 onokrakala {jenž jest pták maje tvář osličí, podobný labuti, ale větčí}marginální přípisek soudobou rukou i kalandra každého v rodu jeho, dedka také i netopýře Dt14,19 a všeho, což se plazí a peříčko má, nečisté bude a nebude jedeno. Dt14,20 Všecko, což čisté jest, jezte, Dt14,21 cožkoli umrliny jest, nejezte z nie. Příchoziemu, kterýž v branách tvých jest, daj, ať by jedl, nebo prodaj jemu, neb ty lid svatý pána boha tvého jsi. Nebudeš vařiti kozelce v mléce mateře jeho. Dt14,22 Desátú čést otdělíš ze všech úžitkóv tvých, kteříž se rodie na zemi po všecka léta, Dt14,23 a budeš jiesti před obličejem pána boha tvého na miestě, kteréž jest zvolil, aby na něm jméno jeho bylo vzýváno, desetinu obilé tvého i vína i oleje, prvorozené z volóv i z ovcí tvých, aby se naučil báti pána boha tvého každý čas. Dt14,24 Ale když by byla delšie cesta a miesto, kteréž vyvolil by pán bóh tvój, a tobě by požehnal a nebudeš moci k němu těch všech věcí přinésti, Dt14,25 prodáš všecky věci a v penieze obrátíš i poneseš je rukú tvú a pójdeš k miestu, kteréž by vyvolil pán bóh tvój. Dt14,26 I kúpíš za též penieze, což by koli se tobě líbilo, buďto z volóv nebo z óvec, víno také i opojnú věc i všecko, což žádá duše tvá, i budeš jiesti před pánem bohem tvým a krmiti se budeš ty i dóm tvój Dt14,27 i levita, kterýž v branách tvých jest. Varuj se, aby neopúštěl jeho, nebť nemá jiné částky u vládařství tvém. Dt14,28 Léta třetieho otdělíš jinú desetinu ze všech věcí, kteréž se urodie tobě toho času, a odložíš v branách tvých. Dt14,29 I přijde levita, kterýž jiné částky nemá ani vládařstvie s tebú, i pocestný i sirotek i vdova, kteřížto v branách tvých sú, i budú jiesti a nasytie se, ať by tobě požehnal pán bóh tvój ve všech skutciech rukú tvú, kteréž činíš.

Kapitola XV.

Dt15,1 Sedmé léto učiníš otpuštěnie, Dt15,2 kteréž tiemto řádem bude slaveno: Komuž jest dlužen něco přietel nebo bližní nebo bratr jeho, napomínati nebude moci, neb léto odpuštěnie jest Páně. Dt15,3 Od hosti a příchozieho požádáš, měštěnína a bližnieho napomínati nemáš moci. Dt15,4 A ovšem nedostatečný a žebrák nebude mezi vámi, ať by požehnal tobě Pán v zemi, kterúž dáti má tobě k vládařství. Dt15,5 Budeš li však poslúchati hlasu pána boha tvého a ostřéhati všech věcí, kteréž jest přikázal i kteréž já dnes přikazuji tobě, požehnáť tobě, jakož jest slíbil. Dt15,6 Pójčeti budeš národóm mnohým a sám od nižádného nebudeš zajímati. Panovati budeš nad národy mnohými a tobě nižádný nebude panovati. Dt15,7 Jestliže by jeden z bratří tvých, kteříž bydlé v branách města tvého v zemi, kterúž pán bóh tvój dá tobě, k chudobě přišel, nezatvrdíš srdce tvého ani stulíš ruky, Dt15,8 ale otevřeš jí chudému a pójčíš, v čem by jeho potřebna spatřil. Dt15,9 Varuj se, aby snad nepodchytilo tebe nemilostivé myšlenie, aby řekl v srdci tvém: Přibližuje se sedmé léto odpuštěnie i odvrátil by očí od chudého bratra tvého, nechtě jemu, což žádá, pójčiti, aby nevolal proti tobě ku Pánu i bylo by tobě za hřiech. Dt15,10 Ale dáš jemu aniž učiníš, cožkoli lstivě v jeho potřebách pozdvižení, ať by požehnal tobě pán bóh tvój v každý čas i ve všech věcech,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).