[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<72r72v73r73v74r74v75r75v76r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tvú, nesbéřeš zóstávajících hroznóv, ale dostanú se k úžitkóm příchoziemu, sirotku a vdově. Dt24,22 Pomni, žes i ty slúžil v Éjiptě, a proto přikazuji tobě, aby učinil tuto věc.

Kapitola XXV.

Dt25,1 Byla li by pře mezi některými a orudovali by súdci, kteréhož by spravedlivého býti spatřili, tomu spravedlnosti palmu dadie, a kterého nemilostivého, potupie nemilostivosti Dt25,2 A pakli by toho, ktož jest shřešil, hodna shlédli ranám, prostrú a před sebú káží bíti, za mieru hřiecha bude i ran obyčej Dt25,3 tak toliko, aby čtyřidcátého počtu nepřesáhly, aby šeredně jsa zedrán, před očima tvýma neodšel bratr tvój. Dt25,4 Nezaviežeš úst vola trúcieho na humně obilé. Dt25,5 Když by přebývali bratřie spolu a jeden z ních bez dětí umřel by, žena umrlého nevdá se za jiného, ale pojme jí bratr jeho a zbudí siemě bratra svého Dt25,6 a prvorozeného syna z něho jménem jeho nazóve, aby nebylo shlazeno v Izraheli jméno jeho. Dt25,7 Pakli by nechtěl pojieti ženy bratra svého, kteráž jemu zákonem dlužna jest, pójde žena k bráně města a mluviti bude k větčím urozenie a die: Nechce bratr muže mého zbuditi semene bratra svého v Izraheli ani mne v manželstvie vzieti. Dt25,8 A ihned povolati jeho káží a otieží. Odpovie li: Nechci jie vzieti za ženu, Dt25,9 přistúpí žena k němu před staršími a vezme obuv s nohy jeho a pline v tvář jeho a die: Tak se stane člověku, kterýž nevzdělává domu bratra svého. Dt25,10 I bude slúti dóm v Izraheli dóm zzutého. Dt25,11 Kdyby měli mezi sebú svár mužie a jeden proti druhému svářiti by se počal, a chtiec žena druhého vytrhnúti muže svého z ruky silnějšieho, i pochytila by lóno jeho, Dt25,12 utneš ruku její ani se nad ní přikloníš kterým milosrdenstvím. Dt25,13 Nebudeš mieti v pytlíku rozličných závaží větčieho a menšieho Dt25,14 aniž bude v domu tvém čber větčí a menší. Dt25,15 Závažie budeš mieti spravedlivé a pravé a čber rovný a pravý bude tobě, aby mnohý čas živ byl na zemi, kterúž pán bóh tvój dal by tobě, Dt25,16 neb v uohavnosti má Pán toho, ktož činí ty věci a protiví se každé nespravedlnosti. Dt25,17 Pomni, které věci učinil jest tobě Amalech na cestě, kdyžtos vyšel z Éjipta, Dt25,18 kterak se jest potkal s tebú a poslednie zástupa tvého, kteříž ustavše sediechu zbil jest, když ty bieše hladem a prací umdlen a nebál se jest boha. Dt25,19 Protož když pán bóh tvój, dal by tobě odpočinutie a poddal by všecky v ókol národy v zemi, kterúž zaslíbil tobě, zahladíš jméno jeho pod nebem. Varuj se, aby nezapomínal.

XXVI

Dt26,1 A když vejdeš do země, kterúž pán bóh tvój dáti má tobě k vládařství, a obdržíš jí a budeš přebývati v ní, Dt26,2 vezmeš ze všech póžitkóv tvých prvotiny a položíš je v koš i pójdeš k miestu, kteréž by pán bóh tvój vyvolil, aby tu vzýváno bylo jméno jeho, Dt26,3 a přistúpíš k knězi, kterýž by byl ve dnech těch, a dieš k němu: Vyznávám se dnes před pánem bohem tvým, že sem všel do země, za kterúž jest přisáhl otcóm naším, aby dal jí nám. Dt26,4 A přijma kněz koš z ruky tvé, postaví před oltářem pána boha tvého Dt26,5 i budeš mluviti před obličejem pána boha tvého: Syrský protivil se otci mému, kterýž jest sstúpil do Ejipta a tu pohostinu byl jest v přemalém čísle i rostl jest v lid veliký a silný a nečíslného množstvie. Dt26,6 A trápili sú nás Ejipští a protivili sú se, vzkládajíce břemena přetěžká, Dt26,7 i volali sme ku pánu bohu otcóv naších, jenž uslyšal jest nás a vzhlédl na pokoru náši i úsilé i úzkosti Dt26,8 a vyvedl jest nás z Éjipta v ruce silné a v rameni ztaženém, u velikém strachu, v znameních a zázraciech. Dt26,9 A uvedl jest nás na miesto toto a dal nám zemi mlékem a strdí tekúcí, Dt26,10 a protož nynie obětuji prvotiny úžitkóv země, kterúž Pán dal jest mi. I necháš jích před obličejem boha tvého, pokloně se pánu bohu tvému. Dt26,11 I budeš hodovati ve všech dobrých věcech, kteréž pán bóh tvój dal by tobě i domu tvému, ty i levita i příchozí, kterýž s tebú jest. Dt26,12 Když doplníš desátek všech póžitkóv tvých léta desetin třetieho, dáš levitovi i příchoziemu a sirotku a vdově, aby jedli v branách tvých a nasytili se. Dt26,13 A budeš mluviti před obličejem pána boha tvého: Přinesl sem, což posvěceno jest z domu mého, a dal sem to levitovi i příchoziemu i sirotku i vdově, jakožs mi přikázal. Nepřestúpil sem přikázaní tvých ani sem zapomněl rozkázanie tvého. Dt26,14 Nejedl sem z těch věcí v pláči mém ani sem rozdělil jích v kterékoli nečistotě ani sem ztrávil z těch věcí co [v]text doplněný editorem umrlčie věci. Poslúchal sem hlasu pána boha mého a učinil sem všecky věci, jakožs mi přikázal. Dt26,15 Vzhlédni s svatyně tvé a s vysokého nebeského přiebytka a požehnaj lidu tvému izrahelskému

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).