[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<71v72r72v73r73v74r74v75r75v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

na věky. Dt23,7 Nebudeš mieti v uohavnosti Idumejského, neb bratr tvój jest, ani Ejiptského, nebs příchozí byl v zemi jeho. Dt23,8 Ktož se urodili by z ních, třetie pokolenie vejdú do sboru Páně. Dt23,9 Když vyjdeš proti nepřátelóm tvým v boj, ostřéhati se budeš od každé věci zlé. Dt23,10 Byl li by mezi vámi člověk, jenž by nočním poškvrněn byl snem, vynde z stanóv Dt23,11 a nevrátí se dřieve, než se k večeru umyje vodú a po slunečném západu vejde do stanóv. Dt23,12 Budeš mieti miesto kromě stanóv, k němuž vycházeti budeš ku potřebám přirozenie, Dt23,13 nesa kolík na pase. A když sedeš, kopati budeš v ókol a vypuštěná lajna zemí přikryješ, Dt23,14 na kteréž pozveden jsi. Neb pán bóh tvój chodí uprostřed stanóv, aby tě vyprostil a dal tobě nepřátely tvé, aby byli stanové tvoji svatí a nic aby se neukázalo v ních mrzkosti, aby neopustil tebe. Dt23,15 Nevydáš slúhy pánu jeho, kterýž by k tobě utekl. Dt23,16 Bydliti bude s tebú v miestě, kteréž by se jemu slíbilo, a v jednom z měst tvých odpočívati bude, aby nesmucoval jeho. Dt23,17 Nebude nevěstka ze dcer izrahelských ani kurevník z synóv izrahelských. Dt23,18 Nebudeš obětovati mzdy kurevské ani mzdy psie do domu pána boha tvého, cožkoli toho jest, ješto slíbíš, neb ohavnost jest obé před pánem bohem tvým. Dt23,19 Nebudeš pójčeti bratru tvému na lichvu peněz ani obilé ani kterékoli jiné věci, Dt23,20 ale ciziemu. Ale bratru tvému bez lichvy toho, což potřebuje, pójčíš, aby požehnal tobě pán bóh tvój v každém diele tvém v zemi, do kteréž vejdeš k vládnutí. Dt23,21 Když slib slíbíš pánu bohu tvému, nemeškaj splniti, neboť požádá jeho pán bóh tvój a budeš li meškati, počteno bude tobě za hřiech. Dt23,22 Pakli nebudeš chtieti slibovati, bez hřiechu budeš. Dt23,23 Ale což jest jednú vyšlo z rtóv tvých, zachováš a učiníš, jakožs slíbil bohu tvému a vlastní vólí z úst tvých mluvil si. Dt23,24 Vejda do vinnice bližnieho tvého, jez hrozny, kterak mnoho tobě líbilo by se, ale ven nevynášej s sebú. Dt23,25 Vejdeš li v óbilé přietele tvého, štikati budeš klasy a rukú tvú zemneš, ale srpem nebudeš žieti.

XXIIII

Dt24,1 Když pojme člověk ženu i bude jí mieti a nenalezla by milosti před očima jeho pro některú mrzkost, napíše knížky zápudné i dá v ruku její a pustí jí z domu svého. Dt24,2 A když vyjdúci jiného by muže pojala Dt24,3 a ten také nenáviděl by jie a dal by knížky zápudné a pustil z domu svého nebo jistě umřel by, Dt24,4 nebude moci první muž přijieti jie za se za ženu, neb poškvrněna jest a ohavna učiněna jest před hospodinem. Nedaj hřešiti zemi tvé, kterúž pán bóh tvój dal by tobě k vládnutí. Dt24,5 Když by pojal člověk nedávno ženu, nepójde k boji ani jemu kterékoli potřebnosti obecné bude vzloženo, ale prázdniti bude bez viny domu svému, aby se jednoho roku veselil s ženú svú. Dt24,6 Nevezmeš miesto základa zpodnieho i svrchnieho žernova, neb duši svú přiložil jest tobě. Dt24,7 Bude li popaden člověk nutkaje bratra svého z synóv izrahelských a prodada jej vzal by penieze, zabit bude i otejmeš zlé z prostředka tvého. Dt24,8 Zachovaj pilně, aby nevběhl v ránu malomocenstvie, ale učiníš kterýmžkolivěk věcem naučili by tě kněžie levitského pokolenie podlé toho, což sem přikázal jím, a naplň snažně. Dt24,9 Pomněte, které věci učinil jest pán bóh váš Mariji na cestě, když ste vyšli z Éjipta. Dt24,10 Když napomínati budeš od bližnieho tvého věci některé, kterúž jest tobě dlužen, nevejdeš do domu jeho, aby základ odnesl, Dt24,11 ale staneš vně a on tobě vynese, což by měl. Dt24,12 Pakli jest chudý, neostane přes noc u tebe základ, Dt24,13 ale ihned vrátíš jemu před západem slunce, aby spě na rúše svém, dobrořečil tobě a aby měl spravedlivost před pánem bohem tvým. Dt24,14 Nezapříš mzdy nedostatečného a chudého bratra tvého nebo příchoziemu, ješto s tebú přebývá v zemi a v branách tvých jest, Dt24,15 ale téhož dne navrátíš jemu mzdu práce jeho před západem slunce, neb chudý jest a z toho zdržievá duši svú, aby nevolal proti tobě k hospodinu, a počteno bude tobě za hřiech. Dt24,16 Nebudú zabíjeni otcové za syny ani synové za otce, ale jeden každý za svój hřiech umře. Dt24,17 Nepřevrátíš súdu příchoziemu a sirotku. Neodejmeš miesto základa vdově rúcha. Dt24,18 Pomni, žes slúžil v Éjiptě a vyvadil tě pán bóh tvój odtud. Protož přikazuji tobě, aby učinil tuto věc: Dt24,19 Když sežneš obilé na poli tvém a zapomena snop ostavíš, nenavrátíš se, aby jej vzal, ale příchoziemu a sirotku a vdově vzieti přepustíš, ať by požehnal tobě pán bóh tvój v každém diele rukú tvú. Dt24,20 Budeš li úžitky sbierati olivové, což by koli na dřieví zuostalo, nenavrátíš se, aby sebral, ale ostavíš příchoziemu, sirotku a vdově. Dt24,21 Jestliže by sbieral vinnici

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).