[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<75v76r76v77r77v78r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kteráž já osvědčuji vám dnes, abyšte je přikázali synóm vaším, aby ostřiehali i činili i plnili všecky věci, kteréž psány sú v knihách zákona tohoto, Dt32,47 neb ne nadarmo přikázány sú vám, ale aby všickni v ních živi byli, kteréžto činiece dlúhého trvali byšte času v zemi, do kteréž Jordán přejdúce vejdete k vládnutí. Dt32,48 I mluvil jest Pán k Mojžiešovi téhož dne řka: Dt32,49 Vstup na hóru tuto Abarim, t. přejitie, na hóru Nebo, ješto jest v zemi moabské proti Jericho a ohlédaj zemi kanaanskú, kterúž já dám synóm izrahelským k óbdržení, a umři na hóře. Dt32,50 Na kterúž vstúpě přiložen budeš lidu tvému, jakož jest umřel Áron, bratr tvój, a přiložen jest k lidu svému, Dt32,51 neb ste přestúpili proti mně uprostřed synóv izrahelských u vód Protivenstvie v Kades púště Sin a neposvětili ste mne mezi syny izrahelskými: Dt32,52 Zase proti tomu uzříš zemi a nevejdeš do nie, kterúž já dám synóm izrahelským.

XXXIII.

Dt33,1 Toto jest požehnánie, jímžto jest požehnal Mojžieš, člověk boží, synóm izrahelským před smrtí svú Dt33,2 a vece: Pán z Siona přišel jest a z Seir pošel jest nám. Ukázal se jest s hóry Faran a s ním svatých tisícové, u pravici jeho ohnivý zákon. Dt33,3 Miloval jest lidi, všickni svatí v ruce jeho jsú, a ktož se přibližují k nohám jeho, přijmú z učenie jeho. Dt33,4 Zákon přikázal jest nám Mojžieš, dědictvie množstvie Jákobova, Dt33,5 i bude u najpravějšieho král, když se shromáždie kniežata lidu s pokoleními izrahelskými. Dt33,6 Buď živ Ruben a neumři a buď malý v číslu. Dt33,7 Totoť jest Judovo požehnánie: Slyš, Pane, hlas Judóv a k lidu jeho uveď jej. Ruce jeho bojovati budú zaň a spomocník jeho proti protivníkóm jeho bude. Dt33,8 Levi také vece: Dokonánie tvé a učenie tvé muži svatému tvému, jehožs zkusil v pokušení a súdil si u vód Protivenstvie, Dt33,9 jenž jest řekl otci svému a mateři své: Neviem vás, a bratřím svým: Neznám vás, i nevěděli sú synóv svých. Títo jsú ostřiehali výmluvnosti tvé a slib tvój zachovali sú. Dt33,10 Súdy tvé, ó Jákobe, a zákon tvój, ó Izraheli! Položie vonné věci v prchlivosti tvé a zápalnú obět na oltář tvój. Dt33,11 Požehnaj, Pane, síly jeho a diela rukú jeho přijmi. Bí chřbety nepřátel jeho, a ktož sú jeho nenáviděli, nepovstávajte. Dt33,12 I Benjaminovi vece: Najmilejší Páně přebývati bude doufalivě v něm, jako na posteli celý deň bydliti bude a mezi rameny odpočívati bude. Dt33,13 Jozefovi také vece: Z požehnánie Páně země jeho, z jablek nebeských a rosy i z hlubokosti podležité, Dt33,14 z jablek ovocí slunce a měsiece, Dt33,15 s vrchu starých hór, z jablek pahorkóv věčných, Dt33,16 a z óbilé země i z plnosti jejie. Požehnánie jeho, jenž se jest ukázal ve kři, přijde na hlavu Jozefovu a na vrch Nazarejského mezi bratřími jeho. Dt33,17 Jako prvorozeného býka krása jeho, rohové jednorožce rohové jeho, v níchžto rozpráší národy až do krajóv země. Tyto jsú množstvie Efraim a tyto tisícové Manasse. Dt33,18 A Zabulonovi vece: Vesel se, Zabulom, u vjití tvém a Izachar v stánciech tvých. Dt33,19 Lidi k horám volati budú, tu obětovati budú oběti spravedlnosti, kteřížto rozvodněnie mořské jako mléko ssáti budú a poklady skryté pieskové. Dt33,20 A Gádovi vece: Požehnaný v rozšíření Gád, jako lev odpočíval jest. A vzal jest rámě a vrch Dt33,21 a viděl jest kniežectvie své, že by na straně jeho učitel byl odložen, jenž jest byl s kniežaty lida a činil jest spravedlnosti Páně a súd svój s Izrahelem. Dt33,22 Danovi také vece: Dan štěnec lvový téci bude štědře z Bazan. Dt33,23 A Neptalimovi řekl jest: Neptalim hojnosti požívati bude a pln bude požehnání Páně, moře i poledne obdrží. Dt33,24 Asserovi také povědě: Požehnaný v synech Asser, buď líbezný bratřím svým a omoč v óleji nohu svú, Dt33,25 železo a měď obuv jeho. Jakožto dnové mladosti tvé, tak i starost tvá. Dt33,26 Nenie bóh jiný jako bóh přepravého, jezdec nebeský spomocník tvój, velebnosti jeho běžie oblakové, Dt33,27 přiebytek jeho svrchu a vezpod ramena věčná. Vyvrže od tváři tvé nepřietele a die: Potři se! Dt33,28 Přebývati bude Izrahel doufalivě a samo oko Jákobovo v zemi obilné a vinné a nebesa zamračie se rosú. Dt33,29 Blahoslavený jsi ty, Izraheli. Kto roven tobě, lide, jenž spasen býváš v hospodinu? Štít pomoci tvé a meč slávy tvé, zapřie tebe napřietelé tvoji a ty jích hrdla potlačíš.

XXXIIII

Dt34,1 Tehdy vstúpi Mojžieš s polí moabských na hóru Nebo na vrch Fazga proti Jericho i ukázal jest jemu Pán všicku zemi galaadskú až do Dan Dt34,2 a do všeho Neptalim a zemi Efraim a Manasse i všicku zemi [Juda]text doplněný editorem až do moře najposlednějšieho Dt34,3 i polední stranu i širokost pole Jericho, města palmového, až do Segor. Dt34,4 I řekl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).