[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<73r73v74r74v75r75v76r76v77r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pójčeti národóm mnohým a sám od nižádného zájmu nebudeš bráti. Dt28,13 Ustaví tě Pán v hlavu a ne v ócas a budeš vždy svrchu a ne vezpod., ač však poslúchati budeš přikázaní pána boha tvého, kteréž já přikazuji tobě dnes, a ostřéhati budeš a činiti Dt28,14 a neuchýlíš se od ních ani na pravici ani na levici ani následovati budeš bohóv jiných ani jích ctíti. Dt28,15 Pakli nebudeš chtieti slyšeti hlasu pána boha tvého, aby ostřiehal a činil všecka přikázanie jeho a posvátné obyčeje, kteréž já přikazuji tobě dnes, přijdú na tě všecka zlořečenstvie tato a popadnú tě. Dt28,16 Zlořečený bude v městě, zlořečený na poli, Dt28,17 zlořečená stodola tvá a zlořečení ostatkové tvoji. Dt28,18 Zlořečený plod břicha tvého i plod země tvé, stáda volóv tvých a stáda ovec tvých. Dt28,19 Zlořečený budeš vcházeje a zlořečený vycházeje. Dt28,20 Pošle na tě Pán hlad a lačnost i tresktánie na všecka diela tvá, kteráž činiti budeš, dokovádž by nepotřel tebe a nezatratil rychle pro nálezky tvé najhoršie, v níchžtos opustil mě. Dt28,21 Přičiň tobě Pán šelmu, doňadž tebe nezatratí z země, do niež vejdeš k vládnutí. Dt28,22 Raň tě Pán bědú, zimnicí i zimú, horkem i vedrem i povětřím porušeným i rzí a protiv se, dokudž by nezahynul. Dt28,23 Buď nebe, kteréž nad tebú jest, měděné a země, kterúž tlačíš, železná. Dt28,24 Daj Pán zemi tvé déšť, prach a s nebe sstup na tě popel, dokudž nebudeš potřien. Dt28,25 Daj tě Pán padajícieho před nepřátely tvými, po jedné cestě vyjdi proti ním a po sedmi utiekaj a rozptýlen buď po všech královstvích země. Dt28,26 A buď mrcha tvá v pokrm všem ptákóm nebeským i zvieřatóm zemským a nebuď, kto by otehnal. Dt28,27 Raň tě Pán vředem ejiptským i na straně těla, skrze nížto lajna vycházejí, chrastem také i svrabem tak, aby uzdraven nemohl býti. Dt28,28 Raň tě Pán pomámením i slepotú i prchlivostí mysli Dt28,29 a šmakaj o polodni, jakož jest obykl šmakati slepý ve tmách, a nezpravíš cest tvých. A každý čas křivdu trp a utištěn buď násilím aniž měj, kto by tě vysvobodil. Dt28,30 Ženu pojmi a jiný spi s ní. Dóm uděláš a nebudeš přebývati v něm. Zploď vinnici a nezbieraj jie. Dt28,31 Vuol tvój zabit buď před tebú a nejez z něho. Osel tvój pochvácen buď u vidění tvém a nebuď navrácen tobě. Ovce tvé dány buďte nepřátelóm tvým a nebuď, kto by spomohl tobě. Dt28,32 Synové tvoji a dcery tvé dáni buďte jinému lidu, ano vidíta oči tvoji. A hynú k uopatření jích celý den a nebuď síla v ruce tvé. Dt28,33 Úžitky země tvé i všecka úsilé tvá jez lid, kteréhož neznáš, a buď vždycky křivdu trpě a utištěn jsa po všecky dni Dt28,34 a lekaje se k hróze těch věcí, kteréž uzřie oči tvoji. Dt28,35 Raň tě Pán vředem najhorším na kolenú i na lýtkách a aby uzdraven nemohl býti od paty nožné až do vrchu tvého. Dt28,36 Povede tě Pán i krále tvého, jehož ustavíš nad sebú, v lid, kteréhož neznáš ty i otcové tvoji, a slúžiti budeš tam bohóm cizím, dřevu a kameni. Dt28,37 I budeš dán v příslovie a v pověst všem lidem, k nímžto by tě uvedl Pán. Dt28,38 Siemě mnohé uvržeš v zemi a maličko shromáždíš, neb kobylky slepcí všecko. Dt28,39 Vinnici štiepiti budeš a kopati a vína nebudeš píti ani sbierati z nie ničehož, neb pohubena bude červy. Dt28,40 Olivie mieti budeš ve všech krajinách tvých a nebudeš se mazati olejem, neb stekú a zhynú. Dt28,41 Syny zplodíš a dcery a nebudeš jích požívati, neb budú vedeni do vězenie. Dt28,42 Všecky štěpy tvé a obilé země tvé rez zkazí. Dt28,43 Příchozí, kterýž s tebú přebývá v zemi, vstúpí nad tě a bude vyší, ale ty sstúpíš a budeš nižší. Dt28,44 On bude tobě pójčeti a ty nebudeš pójčeti jemu. On bude v hlavu a ty budeš v ócas Dt28,45 a přijdú na tě všecka zlořečenstvie tato a protiviece se popadnú tě, dokudž nezahyneš, nebos neposlúchal hlasu pána boha tvého anis zachoval přikázaní jeho a posvátných obyčejóv, kteréž jest přikázal tobě. Dt28,46 A budú na tobě znamenie a zázrakové i na semeni tvém až na věky, Dt28,47 protožes neslúžil pánu bohu tvému v radosti a srdce veselí pro všech věcí hojnost. Dt28,48 Slúžiti budeš nepřieteli tvému, kteréhož pošle Pán tobě v hladu a v žiezni, v nahotě i ve všie psotě a položí jho železné na šíji tvú, dokavádž tebe nepotře. Dt28,49 Přivede Pán na tě lid zdaleka a z posledních krajin země ku podobenství orlice létajície s prudkostí, jehožto jazyka rozuměti nebudeš moci, Dt28,50 lid přenestydatý, jenž neodpustí starci ani se slituje nad maličkým, Dt28,51 a zžéře plod hovad tvých i obilé země tvé, dokavádž nezhyneš, a neostaví tobě pšenice a vína i oleje i stád volóv i stád ovec, dokavádž tebe nezatratí Dt28,52 a nepotře ve všech městech tvých. A zkaženy budú zdi tvé pevné a vysoké, v níchžs naději měl ve všie zemi tvé. Obležen budeš v branách

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).