[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<72v73r73v74r74v75r75v76r76v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

izrahelskému a zemi, kterúžs dal nám, jakož si přisáhl otcóm naším, zemi mlékem a strdí tekúcí. Dt26,16 Dnes pán bóh tvój přikázal jest tobě, aby činil přikázanie tato a súdy, aby ostřiehal a plnil celým srdcem tvým a z celé duše tvé. Dt26,17 Pána si zvolil dnes, aby byl tobě za boha a chodil v cestách jeho a ostřiehal posvátných obyčejóv jeho a přikázaní i súdóv i poslušen byl jeho rozkázanie. Dt26,18 Aj Pán vyvolil tě jest dnes, aby byl jemu lid zvláštní, jakož jest mluvil tobě, a ostřiehal všech přikázaní jeho, Dt26,19 aby tě učinil vyšieho všech národóv, kteréž jest stvořil, k chvále a k jménu a slávě své, aby byl lid svatý pána boha tvého, jakož mluvil jest.

XXVII

Dt27,1 I přikázal jest Mojžieš a starší Izrahele lidu řkúce: Ostřiehajte všelikého přikázanie, kteréž přikazuji vám dnes. Dt27,2 Když přejdete Jordán do země, kterúž pán bóh tvój dá tobě, zdvihneš veliké kamenie a vápnem uhladíš je, Dt27,3 aby mohl na ních psáti všecka slova zákona tohoto, Jordán přejdúc, aby všel do země, kterúž pán bóh tvój dá tobě, zemi mlékem a strdí tekúcí, jakož jest přisáhl otcóm tvým. Dt27,4 Protož když přejdete Jordán, zdvihněte kamenie, kteréž já přikazuji vám, na hóře Hebal a uhladíš je vápnem Dt27,5 a uděláš tu oltář pánu bohu tvému z kamenie, jehožto jest železo nedotklo, Dt27,6 a z skalé nerovného a neuhlazeného. A obětovati budeš na něm zápalné oběti pánu bohu tvému Dt27,7 a obětovati budeš oběti pokojné i budeš jiesti tu a hodovati před pánem bohem tvým. Dt27,8 A napíšeš na kamení všecka slova zákona tohoto zjevně a světle. Dt27,9 I řekli sú Mojžieš a kněžie Levina pokolenie ke všemu Izraheli: Znamenaj a slyš, Izraheli: Dnes učiněn si lid pána boha tvého. Dt27,10 Slyšeti budeš hlas jeho a činiti budeš přikázanie a spravedlnosti, kteréž já přikazuji tobě. Dt27,11 I přikázal jest Mojžieš lidu v ten den řka: Dt27,12 Títo stanú ku požehnání Páně na hóře Garizim, Jordán přejdúce: Simeon, Levi, Judas, Izachar, Jozef i Benjamin. Dt27,13 A proti tomu títo stanú k zlořečení na hóře Hebal: Ruben, Gád a Asser, Zabulon, Dan a Neptalim. Dt27,14 I provolávati budú levitové a řkú ke všem mužóm izrahelským vysokým hlasem: Dt27,15 Zlořečený člověk, který činí rytinu a slitinu, ohavnost Páně, dielo rukú řemeslníkóv a položí to v skrytě! I odpovie vešken lid a die: Amen. Dt27,16 Zlořečený, ktož nectí otce svého a mateře! I die vešken lid: Amen. Dt27,17 Zlořečený, ktož přenášie meze bližnieho svého! I die vešken lid: Amen. Dt27,18 Zlořečený, ktož dopustí blúditi slepému na cestě! I die vešken lid: Amen. Dt27,19 Zlořečený, ktož převracuje súd příchoziemu, sirotku a vdově! I die vešken lid: Amen. Dt27,20 Zlořečený, ktož spí s ženú otce svého a zjevuje přikrytie lože jeho! I die vešken lid: Amen. Dt27,21 Zlořečený, ktož spí se všelikým hovadem! I die vešken lid: Amen. Dt27,22 Zlořečený, ktož spí s sestrú svú, dcerú otce svého nebo mateře své! I die vešken lid: Amen. Dt27,23 Zlořečený, ktož spí s svekruší svú! I die vešken lid: Amen. Dt27,24 Zlořečený, ktož by tajně zabil bližnieho svého! I die vešken lid: Amen. Dt27,25 Zlořečený, ktož béře dary, aby zabil duši krve nevinné! I die vešken lid: Amen. Dt27,26 Zlořečený, ktož nezuostává v řečech zákona tohoto aniž jích skutkem dokonává! I die vešken lid: Amen.

XXVIII. kapitola

Dt28,1 Pakli poslúchati budeš hlasu pána boha tvého, aby činil a ostřiehal všech přikázaní jeho, kteréž já přikazuji tobě dnes, učiní tě pán bóh tvój vyšieho všech národóv, kteříž přebývají na zemi. Dt28,2 A přijdúť na tě všecka požehnánie tato a chopie se tebe, ač však přikázanie jeho budeš poslúchati. Dt28,3 Požehnaný ty v městě a požehnaný na poli, Dt28,4 požehnaný plod břicha tvého a plod země tvé i plod hovad tvých, stáda volóv tvých i stáje ovec tvých. Dt28,5 Požehnané stodoly tvé i požehnaní ostatkové tvoji. Dt28,6 Požehnaný budeš vejda i vynda. Dt28,7 Dáť Pán nepřátely tvé, kteříž povstávají proti tobě padajície před obličejem tvým. Po jedné cestě přijdú proti tobě a po sedmi utekú od tváři tvé. Dt28,8 Vypustí Pán požehnánie na vinnice tvé i na všecka diela rukú tvú a požehná tobě v zemi, kterúž přijmeš. Dt28,9 Zbudí tě Pán sobě v lid svatý, jakož jest přisáhl tobě, budeš li ostřéhati přikázaní pána boha tvého a budeš li choditi v cestách jeho. Dt28,10 A uzřie všech zemí lidé, že jméno Páně nazváno jest nad tebú i budú se báti tebe. Dt28,11 Rozhojněti se tobě káže Pán všemi věcmi dobrými, plodem břicha tvého a plodem hovad tvých, plodem země tvé, kterúž jest přisáhl Pán otcóm tvým, aby dal tobě. Dt28,12 Otevře Pán poklad svój najlepší, nebe, aby dalo déšť zemi tvé v času svém, požehná všem skutkóm rukú tvú a budeš pójčeti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).