[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<74v75r75v76r76v77r77v78r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, aby dal jí jím.

XXXI

Dt31,1 A tak odšel jest Mojžieš a mluvil jest všecka slova tato ke všemu Izraheli Dt31,2 a řekl jest k ním: Sto a XXti let jsem dnes, nemohu viece vycházeti a vcházeti, zvláště poněvádž i Pán řekl mi jest: Nepřejdeš Jordána tohoto. Dt31,3 Protož pán bóh tvój pójde před tebú, onť zahladí všecky národy tyto před obličejem tvým a obdržíš je. A Jozue tento pójde před tebú, jakož mluvil jest Pán. Dt31,4 I učiní Pán jím, jakož jest učinil Seonovi a Ogovi, králóm amorejským, i zemi jích a shladí je. Dt31,5 Protož když i tyto poddá vám, Dt31,6 Zmužile čiňte a posilte sebe, neroďte se báti ani strachujte od obličeje [jích]text doplněný editorem, neb pán bóh tvój onť jest vódce tvój a nenechá ani opustí tebe. Dt31,7 I povolal jest Mojžieš Jozue a řekl jest jemu přede vším Izrahelem: Posilni sebe a buď pevný, neb ty uvedeš lid tento do země, kterúž dáti otcóm jích přisáhl jest Pán. A ty jí losem rozdělíš Dt31,8 a Pán, jenž jest vuodce váš, onť bude s tebú, nenecháť ani opustí tebe. Neroď se báti ani strachuj. Dt31,9 A tak popsal jest Mojžieš zákon tento i dal jest jej kněžím, synóm Levi, kteřížto nosiechu archu slibu Páně, i všem starším izrahelským Dt31,10 a přikázal jest jím řka: Po sedmi letech, léta propuštěnie, v slavnosti stánkóv, Dt31,11 když se sejdú všickni synové izrahelští, aby se ukázali před obličejem pána boha tvého v miestě, kteréž by vyvolil Pán, čísti budeš slova zákona tohoto přede vším Izrahelem, když oní slyšeti budú, Dt31,12 a v jedno se vešken lid shromáždí tak mužie jako ženy, maličcí i příchozí, kteří sú v branách tvých, aby uslyšiece učili se a báli se pána boha našeho a ostřiehali a plnili všecky řeči zákona tohoto. Dt31,13 Synové také jích, kteříž nynie nevědie, aby mohli slyšeti a báli se pána boha svého po všecky dni, kterýchž přebývají na zemi, do kteréž vy přejdúce Jordán pójdete k óbdržení. Dt31,14 I vece Pán k Mojžiešovi: Aj blízko jsú dnové smrti tvé. Povolaj Jozue a stójta v stánku svědectvie, ať jemu přikáži. Tehdy otjidešta Mojžieš a Jozue a stála šta v stánku svědectvie. Dt31,15 I ukázal se jest tu Pán v slúpu oblakovém, Dt31,16 I řekl jest Pán k Mojžiešovi: Aj ty usneš s ótci tvými a lid tento povstana smilniti bude po boziech cizích v zemi, do kteréžto vejde a bydliti bude v ní. Tu opustí mě a zruší slib, kterýž sem zaslíbil s ním. Dt31,17 I rozhněvá se prchlivost má proti němu v ten den a opustím jej a skryji tvář mú od něho i bude na sežránie. Naleznú jej všecky zlé věci i trápenie, tak aby řekl v ten den: Zajisté že nenie bóh mój se mnú, nalezly sú mě tyto zlé věci! Dt31,18 kteréž jest činil, neb následoval jest bohóv cizích. Dt31,19 Protož nynie napište sobě piesen tuto a učte syny izrahelské, ať by pamětlivě drželi a ústy zpievali, ať mi bude piesen tato za svědectvie mezi syny izrahelskými. Dt31,20 Neb uvedu jej v zemi, za níž sem přisáhl otcóm jeho, mlékem a strdí tekúcí. A když by jedli a nasytili se i ztučněli, odvrátie se k bohóm cizím a budú jím slúžiti a utrhati mně a zrušen učinie slib mój. Dt31,21 Když jej naleznú mnohé zlé věci a trápenie, odpovie jemu piesen tato za svědectvie, kteréhož nižádné zapomenutie nezahladí z úst semene tvého. Neboť viem myšlenie jeho, kteréž učiniti má dnes, dřieve než jej uvedu do země, kterúž sem slíbil jemu. Dt31,22 Protož napsal jest Mojžieš piesen a učil jest syny izrahelské. Dt31,23 I přikázal jest Pán Jozue, synu Nun, a vece: Posilni sebe a buď mocný, neb ty uvedeš syny izrahelské do země, kterúž sem slíbil, a já budu s tebú. Dt31,24 Tehdy když napsa Mojžieš slova zákona tohoto na knihách a doplnil jest, Dt31,25 přikázal jest levitóm, kteříž nosiechu archu svědectvie Páně, řka: Dt31,26 Vezměte knihy tyto a položte je na boku archy zaslíbenie pána boha našeho, aby tu byly proti tobě na svědectvie. Dt31,27 Neb já viem svár tvój a šíji tvú přetvrdú. Ještě když sem já živ byl a vcháziech s vámi, vždy ste svárlivě činili proti Pánu. Čím viece pak když umru? Dt31,28 Shromažďte ke mně všecky větčie rodem po pokoleních vaších i učitele a mluviti budu, když oní budú slyšeti řeči tyto, a přivolám proti ním nebe i zemi. Dt31,29 Neb znám, že po smrti mé neprávě budete činiti a uchýlíte se brzo s cesty, kterúž sem přikázal vám, i potkají vás zlé věci v poslední čas, když učiníte zlé před obličejem Páně, abyšte jeho rozdráždili skrze diela rukú vaších. Dt31,30 Protož mluvil jest Mojžieš, když slyšieše vešken sbor izrahelský, slova piesně této a až do konce dokonal.

XXXII

Dt32,1 Slyšte nebesa, které věci mluvím. slyš země

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).