[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<74r74v75r75v76r76v77r77v78r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Dt29,19 A když by uslyšal slova přísahy této, požehnal by sobě v srdci svém řka: Pokoj bude mně a budu choditi v nepravosti srdce mého i přijala by opilá {to jest jako die výklad : Což jest prvé hřešil z hlúposti jako opilý nemaje rozumu, hřešil by ze zlosti kochaje se v ní jako žieznivý v nápoji}marginální přípisek soudobou rukou žieznivého Dt29,20 a Pán by neodpustil jemu, ale tehdy jakž najviece prchlivost jeho zapálí se a horlivost proti člověku tomu a sedla by na něho všecka zlořečenstvie, kteráž psána jsú v těchto knihách, a shladil by jméno jeho pod nebem Dt29,21 a zkazil by jeho do zahynutie ze všech pokolení izrahelských podlé zlořečenství, kteráž v knihách zákona tohoto i slibu psány sú. Dt29,22 I die budúcí národ a synové, kteříž se narodie potom, i pocestní, kteříž zdaleka by přišli, vidúce rány země té a nemoci, kterýmiž by jí trápil Pán, Dt29,23 sirú i horkostí slunečnú pále tak, aby viece nebyla posievána ani zeleného co zplodila na příklad podvrácenie Sodomy a Gomory, Adami a Seboim, kteréžto jest podvrátil Pán v hněvu a v prchlivosti své, Dt29,24 i řkú všickni národové: Proč jest tak učinil Pán zemi této? Který jest tento hněv prchlivosti jeho nesmierný? Dt29,25 I odpovie: Neb sú opustili slib Páně, kterýž jest zaslíbil s ótci jích, když jest [je]text doplněný editorem vyvedl z země ejiptské Dt29,26 a slúžili sú bohóm jiným a klaněli sú se jím, kterýchž sú nevěděli a jímžto sú nebyli přidáni. Dt29,27 Protož rozhněvala se jest prchlivost Páně proti zemi této, aby uvedl na ní všecka zlořečenstvie, kteráž v těchto knihách psána jsú, Dt29,28 a vyvrhl jest je z země jích v hněvě i v prchlivosti i v rozhněvání najvětčiem a zavrhl jest do země cizie, jakož dnes se dojišťuje. Dt29,29 Skryté věci ot pána boha našeho, kteréž zjevny sú nám i synóm naším až na věky, abychme činili všecka slova zákona tohoto.

XXX

Dt30,1 Protož když by přišly na tě všecky řeči tyto, požehnánie nebo zlořečenstvie, kteréž sem předložil před obličejem tvým, a veden jsa pokáním srdce tvého ve všech národech, do kterýchž tě jest rozptýlel pán bóh tvój, Dt30,2 a navrátíš se k němu a poslúchal by jeho přikázaní, jakož já přikazuji tobě. s syny tvými ve všem srdci tvém i ve vší duši tvé, Dt30,3 přivede tě zase pán bóh tvój z vězenie tvého a smiluje se nad tebú a opět shromáždí tě ze všech lidí, mezi něžto tě dřieve rozptýlel. Dt30,4 By k krajóm nebeským byl rozptýlen, odtud zase vytáhne pán bóh tvój a Dt30,5 přijme i uvede do země, kterúž sú vládli otcové tvoji, a obdržíš jí. A požehnaje tobě větčieho počtu tě býti učiní, než sú byli otcové tvoji. Dt30,6 Obřeže pán bóh tvój srdce tvé i srdce semene tvého, aby miloval pána boha tvého ve všem srdci tvém i ve vší duši tvé, aby mohl živ býti. Dt30,7 A všecka zlořečenstvie tato obrátí na nepřátely tvé a na ty, kto sú tebe nenáviděli a protivie se. Dt30,8 Ale ty se navrátíš a poslúchati budeš hlasu pána boha tvého a činiti budeš všecka přikázanie, kteráž já přikazuji tobě dnes. Dt30,9 I učiní tě hojna pán bóh tvój ve všech skutciech rukú tvú, v plodu břicha tvého i v plodu hovad tvých, v plodnosti země tvé i ve všech dobrých věcech, neb se navrátí Pán, aby se radoval nad tebú ve všech dobrých věcech, jakož se jest radoval v ótcích tvých, Dt30,10 ač však poslúchati budeš hlasu pána boha tvého a ostřéhati budeš přikázaní jeho a posvátných obyčejóv, kteříž v tomto zákoně popsány jsú, a navrátíš se ku pánu bohu tvému ve všem srdci tvém i ve vší duši tvé. Dt30,11 Přikázanie toto, kteréž já přikazuji tobě dnes, nenie nad tebú ani daleko položeno Dt30,12 ani v nebi postaveno, aby mohl řieci: Kto z nás móž na nebe vstúpiti, aby přinesl je k nám, a uslyšíme a skutkem naplníme? Dt30,13 Ani za mořem položeno, aby žaloval a řekl: Kto z nás přeplaviti bude moci moře a to až k nám přinésti, abychme mohli slyšeti a činiti, což přikázáno jest? Dt30,14 Ale blízká jest řeč velmi v ústech tvých i v srdci tvém, aby činil jí. Dt30,15 Znamenaj, že dnes předložil jest před obličejem tvým život a dobré a zpět smrt a zlé, Dt30,16 aby miloval pána boha tvého a chodil v cestách jeho a ostřiehal přikázaní jeho a posvátných obyčejóv a súdóv a byl živ. I rozmnoží tě a požehná tobě v zemi, do kteréž vejdeš k vládnutí. Dt30,17 A pakli by odvráceno bylo srdce tvé a nebudeš chtieti slyšeti a bludem jsa oklamán klaněti se budeš bohóm cizím a slúžiti jím, Dt30,18 předpoviedám tobě dnes, že zahyneš a malý čas bydliti budeš na zemi, do kteréž Jordán přejda vejdeš k vládnutí. Dt30,19 Svědky vzývám dnes nebe i zemi, že předložil sem vám život a smrt, dobré i zlé, požehnánie i zlořečenstvie. Protož vyvol život, aby i ty živ byl i siemě tvé, Dt30,20 a miluj pána boha tvého a poslúchaj hlasu jeho a jeho se přidrž, neb on jest život tvój a dlúhost dnóv tvých, aby přebýval v zemi, za kterúž jest přisáhl otcóm tvým

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).