[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<69v70r70v71r71v72r72v73r73v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Dt17,1 Nebudeš obětovati pánu bohu tvému vola i ovce, na němž jest poškvrna nebo něco ohyzdného, neb ohavnost jest pánu bohu tvému. Dt17,2 Když by nalezeni byli u tebe u jedněch bran tvých, kteréž pán bóh tvój dá tobě, muž nebo žena, ješto by učinili zlé před obličejem pána boha tvého a přestupovali slib jeho, Dt17,3 aby šli a slúžili bohóm jiným a klaněli se jím, slunci a měsieci i všemu rytieřstvu nebeskému, ješto sem nepřikázal, Dt17,4 a to tobě bylo by zvěstováno i uslyše ptal by se pilně a nalezl by, že pravda jest a že ohavnost učiněna jest v Izraheli, Dt17,5 vyvedeš muže i ženu, kteřížto jsú věc přestydkú učinili, k branám města tvého, a kamením budú obříceni. Dt17,6 V ústech dvú nebo tří svědkóv zahyne, ktož má zabit býti. Nižádný nebuď zabit, když jeden proti němu svědectvie praví. Dt17,7 Ruka svědkóv prvnie zabie jeho a ruka jiného lidu potomnie puštěna bude, aby odjal z prostředka tebe zlé. Dt17,8 Jestliže by nesnadný a pochybný u tebe súd býti spatřil mezi krví a krví, mezi pří a pří, malomocenstvím a nemalomocenstvím a súdcí v branách tvých viděl slova, ana se měnie, vstaň a vstup k miestu, kteréž by vyvolil pán bóh tvój. Dt17,9 A přijdeš k kněžím Levina pokolenie a k súdci, kterýž by byl toho času, a otiežeš se od ních, kteřížto ukáží tobě pravdu súda Dt17,10 i učiníš, cožkoli řekli by tí, ješto vládnú nad miestem, kteréž by vyvolil Pán a naučili by tě Dt17,11 podlé zákona jeho. Následovati budeš usúzenie jích aniž se uchýlíš na pravici nebo na levici. Dt17,12 Pakli by kto zpýchal nechtě poslúchati přikázanie kněžského, kterýž toho času posluhuje pánu bohu tvému, a ustavenie súdcova, umře člověk ten i otejmeš zlé z Izrahele Dt17,13 a vešken lid uslyše bude se báti, aby nižádný potom nenadýmal se pýchú. Dt17,14 Když vejdeš, aby vládl zemí, kterúž pán bóh tvój dá tobě, a vlásti budeš jí a přebývati v ní i řekl by: Ustanovím nade mnú krále, jakož mají všickni v ókol národové, Dt17,15 toho ustanovíš, kteréhož pán bóh tvój vyvolil by z počtu bratří tvých. Nebudeš moci jiného rodu člověka krále učiniti, jenž by nebyl bratr tvój. Dt17,16 A když bude ustaven, nerozmnoží sobě koní ani za se povede lidu do Ejipta, jezdcovým číslem jsa pozdvižen, zvláště když jest Pán přikázal vám, aby nikoli viece skrze túž cestu se nenavracovali. Dt17,17 Nebude mieti žen mnohých, kteréžto by osidlali mysl jeho, ani střiebra a zlata nesmierných závaží. Dt17,18 A když sede na stolici královstvie svého, napíše sobě Deutronomium zákona tohoto, na knihách vezma přiepis od kněží Levina pokolenie, Dt17,19 a bude mieti s sebú a čísti jej bude po všecky dni života svého, aby se učil báti pána boha svého a ostřéhati slóv a posvátných obyčejóv jeho, kteříž v zákoně přikázáni sú. Dt17,20 Ani pozdvihne se srdce jeho v pýchu nad bratří svú ani se uchýlí na stranu pravú nebo na levú, aby dlúhého času kraloval sám i syn jeho nad Izrahelem.

XVIII

Dt18,1 Nebudú mieti kněžie a levitové i všickni, ktož z téhož pokolenie jsú, částky a dědictvie s jiným lidem izrahelským, neb ofěry Páně a oběti jeho jiesti budú Dt18,2 a nic jiného nevezmú z vládařstvie bratří svých, neb Pán jest dědictvie jích, jakož mluvil jest jím. Dt18,3 Toto bude usúzenie kněžské od lidu a od těch, kteří obětují oběti: buďto vola nebo ovci obětovali by, dadie knězi plece a hrudi, Dt18,4 prvotiny obilé, vína i oleje i diel vlny ze všelikého střiženie, Dt18,5 neb jeho jest vyvolil pán bóh tvój ze všech pokolení tvých, aby stál a posluhoval jménu Páně on i synové jeho na věky. Dt18,6 Vyšel li by levita z jednoho měst tvých ze všeho Izrahele, v němžto přebývá, a chtěl by přijíti žádaje miesta, kteréž by vyvolil Pán, Dt18,7 posluhovati bude ve jménu pána boha svého jakožto všickni bratřie jeho levity, kteřížto stanú toho času před Pánem, Dt18,8 stránku pokrmóv túž vezme, kterúž i jiní kromě toho, což v městě jeho z ótcovského nápadu jemu má býti. Dt18,9 Když vejdeš do země, kterúž pán bóh tvój dá tobě, varuj se, aby následovati nechtěl ohavností těch národóv Dt18,10 ani aby nalezen byl v tobě, ješto by očišťoval syna svého nebo dceru vodě skrze oheň, nebo kto by hadačóv tázal a zachovával sny a kúzla, aby nebyl kúzedlník Dt18,11 ani zaklínač ani s věšci se radil ani s čarodějníky a hledal by od mrtvých pravdy, Dt18,12 neb všecky ty věci v óhavnosti má Pán a pro takové hřiechy shladí je u vjití tvém. Dt18,13 Dokonalý budeš a bez poškvrny s pánem bohem tvým. Dt18,14 Národové títo, jíchžto vlásti budeš zemí, kúzedlníkóv a čarodějníkóv poslúchají, ale ty od pána boha tvého jinak jsi ustaven. Dt18,15 Proroka z lidu tvého a z bratří tvých jako mě zbudí

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).