[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<64v65r65v66r66v67r67v68r68v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vašeho, živi ste všickni až do nynějšieho dne. Dt4,5 Viete, že sem učil vás přikázaním a spravedlnostem, jakož mi jest přikázal pán bóh mój. Tak činiti budete je v zemi, kterúž vlásti máte, Dt4,6 a zachováte a naplníte skutkem. Neb tato jest múdrost váše i rozum před lidmi, aby uslyšiece všecka přikázanie tato, řekli: Aj lid múdrý a rozumný, lid veliký. Dt4,7 Aniž jest jiný národ tak veliký, jenž by měl bohy přiblížené sobě, jakož pán bóh náš přítomen jest všem prosbám naším. Dt4,8 Neb který jest národ tak slavný, ješto by měl posvátné obyčeje a spravedlivé súdy i vešken zákon, kterýž já předložím dnes před očima vašíma? Dt4,9 Protož ostřiehaj sám sebe i duše tvé pečlivě, aby nezapomenul slóv, kteráž sú viděly oči tvoji, a aby nevypadly z srdce tvého po vše dni života tvého. Učiti je budeš syny i vnúčata tvá Dt4,10 dnu, v kterémžs stál před pánem bohem tvým na Orebu, když Pán mluvil jest mně řka: Shromažď ke mně lid, ať by slyšal řeči mé a učil se mne báti každý čas, kteréhož živ jest na zemi, a ať učie syny své. Dt4,11 I přistúpili ste k kořenóm hóry, kteráž hořieše až k nebi a biechu na ní tmy, oblak i mrákota. Dt4,12 A mluvil jest Pán k vám z prostředka ohně. Hlas slóv jeho slyšeli ste, ale zpósobu ovšem ste neviděli. Dt4,13 I ukázal jest vám slib svój, kterýž jest přikázal, abyšte činili, a deset slóv, kteráž napsal jest na dvú dckú kamenitú. Dt4,14 A mně přikázal v ten čas, abych učil vás posvátným obyčejóm a súdóm, kteréž činiti máte v zemi, kterúž vlásti máte. Dt4,15 Protož ostřiehajte pečlivě duší vaších. Neviděli ste nižádného podobenstvie v deň, kteréhož mluvil jest Pán vám na Orebu z prostředka ohně, Dt4,16 aby snad oklamáni jsúce neučinili sobě rytého podobenstvie nebo obrazu mužského nebo ženského, Dt4,17 podobenstvie všech hovad, ješto sú na zemi, nebo ptákóv pod nebem létajících Dt4,18 i hmezóv, ješto se hýbí na zemi, neb rýb, ješto pod zemí bydlé u vodách, Dt4,19 aby snad očí zveda v nebe, viděl by slunce a měsiec i všecky hvězdy nebeské a bludem jsa oklamán modlil by se jím a klaněl, ješto jest stvořil pán bóh tvój k službě všem národóm, kteříž pod nebem jsú. Dt4,20 Ale vás vzal jest Pán i vyvedl z peci železné ejiptské, aby měl lid dědičný, jakož jest v nynější deň. Dt4,21 I rozhněval se jest Pán proti mně pro řeči váše a zapřisáhl jest, abych nešel přes Jordán ani všel do země najlepšie, kterúž má dáti vám. Dt4,22 Aj umierám v této zemi, nepřejdu Jordána, vy přejdete a vlásti budete zemí ušlechtilú. Dt4,23 Varuj se, aby nikdý nezapomínal slibu pána boha tvého, kterýž jest učinil s tebú, a učinil by sobě ryté podobenstvie těch věcí, které jest býti Pán zapověděl, Dt4,24 Neb pán bóh tvój oheň spalující jest, bóh mstitel. Dt4,25 Jestliže zrodíte syny a vnúčata a bydliti budete v zemi, poklamajíc se učinili byšte sobě někakú podobiznu, pášíce zlý skutek před pánem bohem vaším, abyšte jeho k hněvu zbudili, Dt4,26 svědky vzývám dnes nebe i zemi, že brzo zhynete z země, kterúž přejdúc Jordán vlásti máte. Nebudete v ní bydliti dlúhého času, ale shladí vás Pán Dt4,27 a rozptýlé mezi všecky pohany i zóstanete nemnozí v národiech, k kterýmž vás přivede Pán. Dt4,28 A tam slúžiti budete bohóm, kteříž lidskú rukú uděláni sú, dřevu i kameni, jenž nevidie ani slyšie ani jedie ani vonějí. Dt4,29 A když budeš hledati tam pána boha tvého, nalezneš jeho, ač však celým srdcem hledati budeš a vším zamúcením duše tvé. Dt4,30 Když tě naleznú všecky věci, kteréž předpovědieny sú, ale najposlednějšieho času navrátíš se ku pánu bohu tvému a uslyšíš hlas jeho, Dt4,31 neb Pán milosrdný pán bóh tvój jest, nenechá tebe ani ovšem zahladí ani zapomene slibu, v němž jest přisáhl otcóm tvým. Dt4,32 Otěž se o dnech starých, jenž sú byly před tebú ote dne, kteréhož jest stvořil bóh člověka na zemi od svrchku nebe až do svrchku jeho, stala li se jest kdy taková věc nebo kdy poznáno jest, Dt4,33 aby slyšal lid hlas boha mluvícieho z prostředka ohně, jakožs ty slyšal a viděl, Dt4,34 učinil li jest bóh, aby všel a vzal sobě lid z prostředka národóv skrze pokušenie, znamenie a zázraky, skrze boj a silnú ruku i ztažené rámě i hrozná viděnie podlé všech věcí, kteréž jest učinil pro vás pán bóh váš v Éjiptě, ano vidíta oči tvoji, Dt4,35 aby viděl, že Pán on jest bóh a nenie jiného kromě jednoho? Dt4,36 Z nebe kázal tobě slyšeti hlas svój. aby tě naučil, a na zemi ukázal tobě oheň svój převeliký, a slyšal si slova jeho z prostředka ohně, Dt4,37 neb miloval jest otce tvé a vyvolil siemě jích po nich

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).