[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<70r70v71r71v72r72v73r73v74r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zbudí tobě pán bóh tvój, jehož poslúchati budeš, Dt18,16 jakožs prosil od pána boha tvého na Orebu, kdyžto vešken sbor shromážděn jest, a řekl si: Viece neuslyším hlasu pána boha mého i ohně tohoto převelikého viece neuzřím, abych neumřel. Dt18,17 I vece mi Pán: Dobře všecky věci sú mluvili. Dt18,18 Proroka zbudím jím z prostředka bratří jích podobného tobě a položím slova má v ústech jeho a mluviti bude k ním všecky věci, kteréž přikáži jemu. Dt18,19 Ale ktož slóv jeho, kteráž mluviti bude ve jméno mé, slyšeti by nechtěl, já mstitel budu. Dt18,20 Ale prorok, kterýž zpurností jsa zkažen chtěl by mluviti ve jméno mé, kterýchž věcí nepřikázal sem jemu, aby pravil, nebo ze jména bohóv jiných zabit bude. Dt18,21 Pakli by mlčelivým myšlením odpověděl: Kterak mohu srozoměti slovu, kteréhož jest nemluvil Pán? Dt18,22 Toto budeš mieti znamenie: Což by ve jménu Páně prorok ten předpověděl a nepřišlo by, tohoť jest Pán nemluvil, ale skrze nadýmanie mysli své prorok složil jest, a protož nebudeš se báti jeho.

XIX

Dt19,1 Když zatratí pán bóh tvój národy, jíchžto tobě dáti má zemi, a vlásti budeš jí a přebývati budeš v městech jejie i v domiech, Dt19,2 tři města otdělíš sobě uprostřed země, kterúž pán bóh tvój dá tobě u vládařstvie. Dt19,3 Zrovnáš pilně cestu a na tři strany rovně všicku země tvé krajinu rozdělíš, aby měl blízko, kto by pro vraždu poběhlým byl, kam by mohl utéci. Dt19,4 Tento bude zákon vražedlníka poběhlého, jehožto život má se zachovati. Ktož by urazil bližnieho svého nechtě a ktož by včiera a třetí den nižádné proti němu nenávisti dojištěn byl, že by neměl, Dt19,5 ale že by šel s ním do lesa sprostně k sekání drev a v podsekávání drev sekyra by utekla z ruky a železo spadna s topořiště, přietele jeho urazilo by a zabilo, ten do jednoho svrchu řečených měst uteče a živ bude, Dt19,6 aby snad bližní toho, jehožto vylita jest krev, bolestí jsa nabádán nehonil a neustíhal jeho, byla li by delšie cesta, a zabil by duši jeho, ješto nenie vinen smrtí, neb nižádné nenávisti proti tomu, ktož zabit jest, že by prvé měl, neukázalo se. Dt19,7 Protož přikazuji tobě, aby tři města rovného mezi sebú próchodiště rozdělil. Dt19,8 Ale když by rozšířil pán bóh tvój meze tvé, jakož jest přikázal otcóm tvým a dal by tobě všicku zemi, kterúžto jím slíbil jest, Dt19,9 ač však ostřéhati budeš přikázaní jeho a činiti budeš, které věci dnes přikazuji tobě, aby miloval pána boha tvého a chodil v cestách jeho každý čas, přidáš sobě tři jiná města a svrchu řečených tří měst počet odvojíš, Dt19,10 aby nebyla vylita krev nevinná uprostřed země, kterúž pán bóh tvój dá tobě k vládařství, aby nebyl vinen krví. Dt19,11 Pakli by kto v nenávisti maje bližnieho svého zálohu by učinil životu jeho a vstana zbil by jeho, a umřel by, i utekl by do jednoho z svrchu řečených měst, Dt19,12 pošlí starší města toho a popadnú jej z miesta útočištného a dadie jeho v ruku bližnieho, jehož krev vylita jest, i umře, Dt19,13 aniž se smiluješ nad ním i odneseš nevinnú krev z Izrahele, aby dobře bylo tobě. Dt19,14 Nevezmeš a nepřeneseš mezníkóv bližnieho tvého, kteréž sú potkli předkové u vládařství tvém, kteréž pán bóh tvój dá tobě v zemi, kterúž přijmeš k vládařství. Dt19,15 Nestane svědek jeden proti nikomému, cožkoli toho hřiechu a viny bylo by, ale v ústech dvú nebo tří svědkóv stane každé slovo. Dt19,16 Stane li svědek lživý proti člověku, žaluje naň z přestúpenie, Dt19,17 staneta oba, jíchžto pře jest, před Pánem před obličejem kněží i súdcí, kteříž by byli v těch dnech. Dt19,18 A když přesnažně zeptajíce se nalezli by křivého svědka, že by pravil proti bratru svému lež, Dt19,19 odplatě jemu jakož bratru svému učiniti myslil jest, i otejmeš zlé z prostředka tebe, Dt19,20 aby uslyšiece jiní strach měli a nikakež takových věcí nesměli činiti. Dt19,21 Neslituješ se nad ním, ale duše za duši, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohy za nohu požádáš.

XX.

Dt20,1 Vyjdeš li k boji proti nepřátelóm tvým a uzříš jezdce a vozy a větčí, než ty máš, protivníka zástup množstvie, nebudeš se báti jích, neb pán bóh tvój s tebú jest, jenž tě vyvedl z země ejiptské. Dt20,2 A když se již přiblíží boj, stane kněz před špicem a takto mluviti bude k lidu: Dt20,3 Slyš, Izraheli! Vy dnes proti nepřátelóm vaším boj činíte. Nelekaj se srdce váše, neroďte se báti, neroďte postúpati ani se jích strachujte, Dt20,4 neb pán bóh váš uprostřed vás jest a za vy proti protivníkóm bojovati bude, aby vás vyprostil z nebezpečenstvie. Dt20,5 Vódce také po všech zástupiech, ano vojsko slyší, volati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).