[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<67v68r68v69r69v70r70v71r71v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a slúžili jemu ve všem srdci vašem a ve vší duši vašie, Dt11,14 dá déšť zemi vašie časný i večerní, abyšte sbierali obilé a víno i olej, Dt11,15 seno s polí k krmení hovad a abyšte sami jedli a nasyceni byli. Dt11,16 Varujte se, aby se snad neoklamalo srdce váše a odešli byšte od Pána a slúžili byšte bohóm jiným a klaněli se jím, Dt11,17 a rozhněvaje se Pán, zavřel by nebe a dšťové by nesstúpili ani země dala by plodu svého a zahynuli byšte rychle s země najlepšie, kterúž Pán dáti má vám. Dt11,18 Položte tato slova má v srdcích i v myslech vaších a pověste je za znamenie na rukú a mezi vašíma očima položte, Dt11,19 učte syny váše, ať je přemyšlují, když sedeš v domu tvém a choditi budeš na cestě a položíš se i vstaneš, Dt11,20 napíšeš je na podvojích a na dveřech domu tvého, Dt11,21 ať by se rozmnožili dnové tvoji i synóv tvých v zemi, kterúž jest přisáhl Pán otcóm tvým, aby dal jím, kterak dlúho nebe visí nad zemí. Dt11,22 Neb budete li ostřéhati přikázaní, kteráž já přikazuji vám, a činiti budete je, abyšte milovali pána boha vašeho a choditi budete ve všech cestách jeho, přídržiece se ho, Dt11,23 zatratí Pán všecky národy tyto před tváří vaší a vlásti jími budete, kteřížto větčí i silnější vás jsú. Dt11,24 Všeliké miesto, kteréž by tlačila noha váše, váše bude, od púště a od Libana a od řeky veliké Eufrates až do moře západnieho budú krajiny váše. Dt11,25 Nižádný nestane proti vám, hrózu váši a strach dá pán bóh váš na všicku zemi, kterúž tlačiti máte, jakož mluvil jest vám. Dt11,26 Aj předkládám před obličejem vaším dnes požehnánie i zlořečenstvie: Dt11,27 požehnánie, budete li poslúchati přikázaní pána boha vašeho, kteráž já dnes přikazuji vám, Dt11,28 zlořečenstvie, nebudete li slyšeti přikázaní pána boha vašeho, ale otejdete s cesty, kterúž já nynie ukazuji vám, a budete li choditi po boziech jiných, kterýchž neviete. Dt11,29 A když tě uvede pán bóh tvój do země, k nížto jdeš k přebývaní, položíš požehnánie na hóře Garizim, zlořečenstvie na hóře Hebal, Dt11,30 ješto sta za Jordánem za cestú, kteráž se chýlí k západu slunečnému v zemi Kananejského, jenž bydlí v ópolí proti Galgalam, ješto jest podlé údolé, ješto se chýlí a jde podál. Dt11,31 Neb vy přejdete Jordán, abyšte vládli zemí, kterúž pán bóh váš má dáti vám, abyšte měli a vládli jí. Dt11,32 Protož vizte, abyšte naplnili posvátné obyčeje i súdy, kteréž já dnes položím před obličejem vaším.

XII

Dt12,1 Toto jsú přikázanie a súdové, kteréž činiti máte v zemi, kterúž pán bóh otcóv tvých má dáti tobě, aby vládl jí všecky dni, v níchžto Dt12,2 sú ctili národové, jímiž vlásti máte, bohy své na horách vysokých a pahorciech i pod všelikým dřevem ratolestným, Dt12,3 rozptýlejte oltáře jích a zlámajte sochy, luhy ohněm spalte a modly zetřete, zatraťte jména jích z miest těch. Dt12,4 Nebudete tak činiti pánu bohu vašemu, Dt12,5 ale k miestu, kteréž by vyvolil pán bóh váš ze všech pokolení vaších, aby položil jméno své tu a přebýval v něm, přijdete Dt12,6 a obětovati budete na tom miestě zápalné i vítězné oběti váše, desetiny i prvotiny rukú vaších i sliby i dary, prvorozené volóv i ovec. Dt12,7 A budete jiesti tu před obličejem pána boha vašeho a veseliti se budete ve všech věcech, k kterýmž pustíte ruku vy i domové váši, v níchžto požehnal by vám pán bóh váš. Dt12,8 Nebudete činiti tu, které věci my zde činíme dnes, každý, což jemu se pravého zdá. Dt12,9 Neb aniž ste až do nynějšieho času přišli k ódpočinutí a k vládařství, kteréž pán bóh [váš]text doplněný editorem dáti má vám. Dt12,10 Přejdete Jordán a bydliti budete v zemi, kterúž pán bóh váš dáti má vám, abyšte odpočinuli ode všech nepřátel v ókol a beze všeho strachu bydliti budete Dt12,11 v miestě, kteréž by vyvolil pán bóh váš, aby bylo jméno jeho v něm. Tam snesete všecky věci, kteréž přikazuji, zápalné oběti i ofěry i desátky i prvotiny rukú vaších, i cožkoli prvnieho jest v dařiech, kteréž ste slíbili Pánu. Dt12,12 Tu se budete krmiti před pánem bohem vaším vy i synové i dcery váše, slúhy i služebnice i levitové, kteříž u vaších městech přebývají, neb nemají jiného dielu a vládařstvie mezi vámi. Dt12,13 Varuj se, aby neobětoval zápalných tvých obětí na všelikém miestě, kteréž uzříš, Dt12,14 ale na tom, kteréž by zvolil Pán, v jednom pokolení tvých obětovati budeš oběti a učiníš, kteréžkoli věci přikazuji tobě. Dt12,15 Pakli jiesti budeš chtieti a tě jedenie masa kochalo by, zabí a jez podlé požehnánie pána boha tvého, kteréž dal jest tobě v městech tvých. Buďto že by nečisté bylo, to jest poškvrněné

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).