[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<68r68v69r69v70r70v71r71v72r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a mdlé. nebo čisté, to jest celé a bez poškvrny, ješto obětovati slušie, jakožto srnu a jelena jiesti budeš Dt12,16 toliko bez jedenie krve, kterúž na zemi jako vodu vyléš. Dt12,17 Nebudeš moci jiesti v městech tvých desátkóv obilé i vína i oleje tvého, prvorozených volóv i bravóv i všech věcí, kteréž zaslíbíš i dobrovolně obětovati budeš chtieti, i prvotin rukú tvú. Dt12,18 Ale před pánem bohem tvým jiesti budeš je na miestě, kteréž by zvolil pán bóh tvój, ty i syn tvój i dcera, slúha i služebnice i levita, kterýž přebývá v městech tvých. I budeš se veseliti a krmiti před pánem bohem tvým ve všech věcech, k kterýmž ztáhneš ruku tvú. Dt12,19 Varuj se, aby neopúšťal levity v každý čas, kteréhož se obracieš na zemi. Dt12,20 Když by rozšířil pán bóh tvój meze tvé, jakož mluvil jest tobě, a budeš chtieti jiesti maso, kteréhož žádá duše tvá, Dt12,21 a miesto, kteréž by zvolil pán bóh tvój, aby bylo jméno jeho tu, bylo li by podál, zabieš z volóv i z bravóv, kteréž by měl, jakož jest přikázal tobě, a jiesti budeš v městech tvých, jakož se tobě líbí, Dt12,22 jakož se jie srna i jelen, tak požívaj jích i čistý i nečistý vóbec jiesti budú. Dt12,23 Toho samého se varuj, aby krve nejedl, neb krev jích za duši jest, proto nebudeš duše jiesti s masem, Dt12,24 ale na zemi vyléš jako vodu, Dt12,25 aby bylo tobě dobře i synóm tvým po tobě, když učiníš, což se líbí, před obličejem pána boha tvého. Dt12,26 Ale které věci posvětíš a slíbíš Pánu, vezmeš a přijdeš k miestu, kteréž by vyvolil Pán, Dt12,27 a obětovati budeš oběti tvé, maso i krev na oltář pána boha tvého, krev obětnú léš na oltáři, ale masa sám poživeš. Dt12,28 Zachovaj a slyš všecky věci, kteréž já přikazuji tobě, aby dobře bylo tobě i synóm tvým po tobě na věky, když učiníš, což dobrého jest a libého před obličejem pána boha tvého. Dt12,29 Když by zatratil pán bóh tvój před tváří tvú národy, k nímžto vejdeš k vládnutí a obdržíš je a přebývati budeš v zemi jích, Dt12,30 varuj se, aby nenásledoval jích, když by byli k tvému vjití podvráceni, a hledal obyčejóv [jích]text doplněný editorem řka: Jakož sú ctili národové títo bohy své, tak i já ctíti budu. Dt12,31 Neučiníš též pánu bohu tvému, neb všecky ohavnosti, kterýmž se protiví Pán, činili sú bohóm svým, obětujíce syny i dcery a spalujíce ohněm. Dt12,32 Což přikazuji tobě, to toliko učiň Pánu a nepřidávaj ničehož ani umenšuj.

Kapitola XIII.

Dt13,1 Povstal li by uprostřed tebe prorok aneb ješto by sen pravil se viděti a předpověděl by znamenie nebo zázrak Dt13,2 a přišlo by, což jest mluvil, i řekl by tobě: Poďme a následujme bohóv jiných, jíchžto nevieš, a služme jím, Dt13,3 nebudeš poslúchati slóv proroka toho nebo snáře, neb pokúšie vás pán bóh váš, aby zjevno bylo, milujete li jeho čili nic ve všem srdci a ve všie duši vašie. Dt13,4 Pána boha vašeho následujte a jeho se bojte, přikázaní jeho ostřiehajte a poslúchajte hlasu jeho, jemu slúžiti budete a jeho se přídržeti. Dt13,5 Ale prorok ten nebo skladač snóv zabit bude, neb jest mluvil, aby vás odvrátil od pána boha vašeho, jenž jest vás vyvedl z země ejiptské a vykúpil z domu služebného, aby blúditi tobě kázal s cesty, kterúž tobě přikázal pán bóh tvój, i odneseš zlé z prostředka tebe. Dt13,6 Chtěl li by tobě raditi bratr tvój, syn mateře tvé nebo syn tvój nebo dcera nebo žena, kteráž jest v lóně tvém, nebo přietel, kteréhož miluješ jako duši tvú, tajně řka: Poďme a služme bohóm jiným, jíchžto nevieš ty i otcové tvoji, Dt13,7 všech v ókol národóv, kteříž blízko nebo daleko jsú od počátka až do konce země, Dt13,8 nepovoluj jemu ani poslúchaj ani odpúštěj jemu oko tvé, by se smiloval a zatajil jeho, Dt13,9 ale ihned zabieš. Buď prvnie ruka tvá na něho a po tobě vešken lid pusť ruku. Dt13,10 Kamením jsa obřícen zabit bude, neb tě jest chtěl odtrhnúti od pána boha tvého, jenž tě jest vyvedl z země ejiptské, z domu služebného, Dt13,11 aby vešken Izrahel uslyše bál se a nikoli viece aby neučinil ničehož té věci podobného. Dt13,12 Jestliže by uslyšal v jednom z měst tvých, kteráž pán bóh tvój dá tobě ku přiebytku, řkúce některé: Dt13,13 Vyšli sú synové Belial z prostředka tebe a odvrátili sú přebyvatele města tvého a řekli sú: Poďme a služme bohóm jiným, jíchžto neviete, Dt13,14 hlédaj pečlivě a pilně té věci pravdu opatře, nalezneš li, že jest jisto, což se praví, a ohavnost tu skutkem dokonánu, Dt13,15 ihned ztepeš přebyvatele města toho v ústech meče a shladíš je i všecky věci, kteréž v něm sú až do dobytka. Dt13,16 Cožkoli také domovitých orudí bylo by, shromáždíš uprostřed ulic jeho a s tiem městem zapálíš tak, aby všecky věci zkazil pánu bohu tvému a aby byla hromada věčná. Nebude

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).