[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<69r69v70r70v71r71v72r72v73r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

k kterýmž ruku pustíš. Dt15,11 Nebudeš bez chudých v zemi přiebytka tvého. Protož já přikazuji tobě, aby otevřel ruku bratru tvému a nedostatečnému a chudému, jenž s tebú přebývají v zemi. Dt15,12 Když tobě prodán bude bratr tvój nebo [Žid nebo]text doplněný editorem Židovka a šest let slúžil by tobě, v sedmém létě propustíš jeho svobodna. Dt15,13 A kterémuž svobodu dáš, nikoli prázdna odjíti nedopustíš, Dt15,14 ale dáš na cestu z stád, z humna i z lisic tvých, jímžto pán bóh tvój požehnal jest tobě. Dt15,15 Pomni, žes i sám slúžil v zemi ejiptské a vysvobodil tě jest pán bóh tvój, a protož já nynie přikazuji tobě. Dt15,16 Pakli by řekl: Nechci vyjíti, protože by tě miloval i dóm tvój a dobře by sobě u tebe býti smyslil, Dt15,17 vezmeš šídlo a provrtáš ucho jeho ve dveřech domu tvého a slúžiti tobě bude až na věky, dievce také též učiníš. Dt15,18 Neodvrátíš od ních očí tvú, když je propustíš svobodny, neb podlé mzdy otroka za šest let slúžil jest tobě, ať by požehnal tobě pán bóh tvój ve všech skutciech, kteréž činíš. Dt15,19 Z prvorozených tvých, ješto se rodie u volech i ovciech tvých, cožkoli jest plodu samcového, posvětíš pánu bohu tvému. Nebudeš dělati v prvorozeném volu, nebudeš stříci prvorozených ovec. Dt15,20 U vidění pána boha tvého jiesti budeš je po všecka léta na miestě, kteréž by vyvolil Pán, ty [i]text doplněný editorem dóm tvój. Dt15,21 A pakli by mělo poškvrnu anebo klécavé by bylo nebo slepé nebo na některé straně škaredé nebo mdlé, nebude obětováno pánu bohu tvému, Dt15,22 ale v branách města tvého budeš to jiesti. Tak čistý jako nečistý též krmiti se budú jimi jako srnú i jelenem. Dt15,23 To samo zachováš, aby krve jích nejedl, ale vylí na zemi jako vodu.

XVI

Dt16,1 Zachovaj měsiec nových obilí a letnieho času první, aby učinil Beránka pánu bohu tvému, neb v tomto měsieci vyvedl tě jest pán bóh tvój z Éjipta v noci Dt16,2 A obětovati budeš [obět]text doplněný editorem pánu bohu tvému z óvec i z volóv na miestě, kteréž by zvolil pán bóh tvój, aby přebývalo jméno jeho tu. Dt16,3 Nebudeš jiesti na něm chleba kvašeného za sedm dní, jiesti budeš bez kvasu chléb trápenie, neb v strachu vyšel si z Éjipta, aby pamatoval den vyjitie tvého z Éjipta po všecky dni života tvého. Dt16,4 Neukážeš se na kvašenie ve všech krajinách tvých za sedm dní a neostane z masa toho, což obětováno jest s večera ke dni prvniemu do jitra. Dt16,5 Nebudeš moci obětovati Beránka v každém z měst tvých, kteráž pán bóh tvój dáti má tobě, Dt16,6 ale v miestě, kteréž by vyvolil pán bóh tvój, aby přebývalo jeho jméno tu. A budeš obětovati Beránka večer k západu slunečnému, když by vyšel z Éjipta, Dt16,7 i budeš vařiti a jiesti na miestě, kteréž by vyvolil pán bóh tvój, a ráno povstana pójdeš do stánkóv tvých. Dt16,8 Šest dní budeš jiesti přesnice i v den sedmý, neb sebránie jest pána boha tvého, neučiníš diela. Dt16,9 Sedm týdnóv počteš sobě od toho dne, kteréhož srp na osenie pustíš. Dt16,10 I budeš slaviti den sváteční týdnóv pánu bohu tvému, obět dobrovolnú ruky tvé, kterúž obětovati budeš podlé požehnánie pána boha tvého. Dt16,11 I hodovati budeš před pánem bohem tvým ty i syn tvój i dcera tvá i služebník i dievka tvá i levita, kterýž jest v branách tvých, i příchozí i sirotek i vdova, ješto bydlé s vámi, v miestě, kteréž by vyvolil pán bóh tvój, aby přebývalo jméno jeho tu. Dt16,12 A rozpomeneš se, žes sluhú byl v Éjiptě, i ostřéhati budeš a činiti, které věci přikázány sú. Dt16,13 Slavnost také stanóv světiti budeš za sedm dní, kdyžto sbéřeš z humna a z lisic úrody tvé. Dt16,14 A hodovati budeš v slavnosti tvé ty i syn tvój i dcera tvá i služebník i dievka, levita také i příchozí i sirotek i vdova, kteřížto v branách tvých jsú. Dt16,15 Za sedm dní pánu bohu tvému hody slaviti budeš v miestě, kteréž by vyvolil Pán, i požehná tobě pán bóh tvój ve všech obilích tvých i ve všelikém diele rukú tvú, i budeš u veselí. Dt16,16 Třikrát do roka ukáže se všeliký pacholík tvój před obličejem pána boha tvého v miestě, kteréž by vyvolil: v slavnosti přesnic a v slavnosti týdnóv a v slavnosti stanóv. Neukáže se před Pánem prázden, Dt16,17 ale obětovati bude jeden každý podlé toho, což by měl, vedlé požehnánie pána boha svého, kteréž by dal jemu. Dt16,18 Súdce a poprávce ustavíš ve všech branách tvých, kteréž pán bóh tvój dal by tobě, po všech pokoleních tvých, aby súdili lid spravedlivým súdem Dt16,19 a neuchylovali se na druhú stranu. Nebudeš přijímati osoby ani daróv, neb darové oslepují oči múdrých a proměňují slova spravedlivých. Dt16,20 Spravedlivě, což spravedlivého jest, dokonale následuj, aby byl živ a vládl zemí, kterúž pán bóh tvój dá [tobě]text doplněný editorem. Dt16,21 Nebudeš štiepiti háje i všelikého dřeva podlé oltáře pána boha tvého. Dt16,22 Neučiníš sobě a nepostavíš sochy, jiežto nenávidí pán bóh tvój.

Deutronomium kapitola XVII

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).