[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<67r67v68r68v69r69v70r70v71r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Dt9,28 aby snad neřekli přebyvatelé země, z niež si vyvedl nás: Nemohl jest Pán uvésti jích do země, kterúž zaslíbil jest jím, a nenávidieše jích, proto je vyvedl, aby je zbil na púšti, Dt9,29 jenž sú lid tvój a dědictvie tvé, kteréž si vyvedl v síle tvé veliké a v rameni tvém ztaženém.

X.

Dt10,1 V tom času řekl jest Pán ke mně: Zobluj sobě dvě dčtě kamenité, jako prvnie byly sú, a vstup ke mně na hóru a učiníš archu dřevěnú Dt10,2 a napíši na dckách slova, kteráž sú byla na těch, ještos prvé zlámal, a položíš je do archy. Dt10,3 Tehdy učinil sem archu z dřievie sechim, a když sem uhladil dvě dčtě kamenité ku podobenství prvních, vstúpil sem na hóru, maje je v rukú. Dt10,4 I napsal jest na dckách podlé toho, což dřieve psáno bieše slóv deset, kteráž jest mluvil Pán k vám na hóře z prostředka ohně, když se byl lid sebral, a dal jest je ke mně. Dt10,5 A vrátiv se s hóry, sstúpil sem a položil sem dcky v arše, kterúž sem udělal, kteréžto až do sie chvíle tu jsú, jakž mi přikázal Pán. Dt10,6 Ale synové izrahelští stany hnuli sú z Berot synóv Jatanových do Mosura, kdežto Áron umřel jest i pohřeben, za něhožto kněžstvie požíval jest syn jeho Eleazar. Dt10,7 Odtud přišli sú do Gadgad, z kteréhožto miesta šedše, stany postavili sú v Jetabata, v zemi vodné a potočné. Dt10,8 Toho času otdělil jest pokolenie Levi, aby neslo archu zaslíbenie Páně a stálo před ním v posluhování a žehnalo ve jméno jeho až do nynějšieho dne. Dt10,9 Protož nemělo jest Levi dielu ani vládařstvie s bratřími svými, neb sám Pán vládařstvie jeho jest, jakož jest slíbil jemu pán bóh tvój. Dt10,10 Ale já sem stál na hóře jako prvé XLti dní a nocí i uslyšal mě jest Pán také této chvíle a tebe zatratiti nerodil. Dt10,11 I řekl jest mi: Jdi a předejdi lid, ať by všel a vládl zemí, kterúž sem přisáhl otcóm jích, abych dal jím. Dt10,12 A nynie, Izraheli, co pán bóh tvój žádá od tebe, jediné aby se bál pána boha tvého a chodil v cestách jeho a miloval jej a slúžil pánu bohu tvému ve všem srdci tvém i ve všie duši tvé Dt10,13 a aby ostřiehal přikázaní Páně i posvátných obyčejóv jeho, kteréž já dnes přikazuji, aby dobře bylo tobě. Dt10,14 Aj pána boha tvého nebe jest i nebesa nebes, země i všecky věci, kteréž v ní sú, Dt10,15 avšak s ótci tvými spojil se jest Pán a miloval jest je i zvolil siemě jích po ních, to jest vás, ze všech národóv, jakož jest dnes ujištěno. Dt10,16 Protož obřežte kóžku srdce vašeho a šíje váše nezatvrzujte viece, Dt10,17 neb pán bóh váš onť jest bóh nad bohy a pán nad pány, buoh veliký a mocný a hrozný, jenž osoby nepřijímá ani daróv, Dt10,18 činí súd sirotku i vdově, miluje pútníka a dává jemu pokrm i oděv. Dt10,19 Protož i vy milujte pútníky, neb i sami ste byli příchozí v zemi ejiptské. Dt10,20 Pána boha tvého budeš se báti a jemu slúžiti, jeho se přídržeti budeš a přisahati ve jménu jeho, Dt10,21 Onť jest chvála tvá a bóh tvój, jenž jest učinil tobě tyto veliké věci a hrozné, kteréž sú viděly oči tvoji. Dt10,22 V sedmi desáti dušiech sstúpili sú otcové tvoji do Ejipta a aj nynie rozmnožil tě jest pán bóh tvój jako hvězdy nebeské.

XI.

Dt11,1 Protož miluj pána boha tvého a zachovaj přikázanie jeho a posvátné obyčeje, súdy i zápovědi každý čas. Dt11,2 Poznajte dnes, kterých věcí nevědie synové váši, kteříž sú nevěděli kázni pána boha vašeho, velikosti jeho a mocné ruky i ztaženého ramene. Dt11,3 Znamení i skutkóv, kteréž jest činil uprostřed Ejipta faraonovi králi i všie zemi jeho Dt11,4 i všemu zástupu ejiptskému i koňóm i vozóm, kterak sú je přikryly vody moře Rudného, když vás stíháchu, a shladil jest je Pán až do nynějšieho dne. Dt11,5 A vám co jest učinil na púšti, kudyž ste nepřišli k tomuto miestu, Dt11,6 a Datanovi a Abironovi, synóm Eliabovým, kterýž jest byl syn Rubenóv, kteréžto otevřevši ústa svá země požřela jest s domy i s stánky i se vším statkem jích, kterýž mějiechu prostřed Izrahele. Dt11,7 Oči váši viděly sú všecky skutky Páně veliké, kteréž jest činil, Dt11,8 abyšte ostřiehali všech přikázaní jeho, kteréž já přikazuji vám, abyšte mohli vjíti a vládnúti zemí, do niežto jdete, Dt11,9 a v ní mnohý čas živi býti, kterúž jest pod přísahú slíbil Pán otcóm vaším i semeni jích mlékem a strdí tekúcí. Dt11,10 Neb země, do kteréžto vejdeš k vládnutí, nenieť jako země ejiptská, z niežtos vyšel, kdežto uvrhúc siemě podlé obyčeje zahrad vody vedeny bývají rozvlažujíce. Dt11,11 Ale pahorčitá jest a polnie, z nebe čakajíci dšťóv, Dt11,12 kterúž pán bóh tvój vždycky navštěvoval a oči jeho v ní jsú od počátka léta až do skonánie jeho. Dt11,13 Protož budete li poslúchati přikázaní mých, kteréž dnes přikazuji vám, abyšte milovali pána boha vašeho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).