[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<64r64v65r65v66r66v67r67v68r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

i město, ješto by uteklo naších rukú. Všecka poddal jest pán bóh náš nám kromě země synóv Amonových, k nížto sme nepřistúpili, i ke všem věcem, kteréž příležejí potoku Jebok, i k městóm horním i ke všem miestóm, od níchžto nám zabránil pán bóh náš.

III

Dt3,1 A tak obrátivše se vstúpili sme po cestě do Bazan. I vyšel jest Og, král bazanský, vstřieci nám s lidem svým k bojování do Edrai. Dt3,2 I řekl jest Pán ke mně: Neboj se jeho, neb v ruce tvé dán jest se vším lidem svým i s zemí svú i učiníš jemu, jakožs učinil Seonovi, králi amorejskému, jenž jest bydlil v Ezebon. Dt3,3 Tehdy dal jest pán bóh náš v ruce náše také Og, krále bazanského, i vešken lid jeho a pobili sme je až do zahynutie, Dt3,4 zkazivše všecka města jeho jednoho času. Nebylo jest město, které by nás uteklo, LXt měst i krajinu Argob královstvie Og v Bazan. Dt3,5 Všecka města biechu ohrazena zdmi převysokými i branami i závorami kromě měst nečíslných, ješto nemějiechu zdí. Dt3,6 I zahladili sme je, jakož sme byli učinili Seonovi, králi ezebonskémnu, zatrativše všeliké město, muže i ženy i dietky, Dt3,7 ale dobytek i kořisti měst vzebrali sme. Dt3,8 A vzeli sme toho času zemi z ruky dvú králóv amorejských, jenž biechu za Jordánem od potoka Arnon až k hóře Hermon, Dt3,9 kterúž Sidonští Sarion nazývají a Amorejští Sanir, Dt3,10 všecka města, kteráž ustavena sú v rovnině, i všicku zemi galaadskú i bazanskú až do Selcha a Edrai, města královstvie Ogova v Bazan. Dt3,11 Sám zajisté Og, král bazanský, ostal bieše z kořene obrového. Ukazuje se lože jeho železné, ješto jest v Rabbat synóv Amonových, IXt loket maje na dél a čtyři na šíř k mieře lokte mužské ruky. Dt3,12 A zemí vládli sme v tom času od Aver, ješto jest na březe potoka Arnon, až do prostředku strany hóry galaadské a města jeho dal sem Rubenovi a Gádovi. Dt3,13 I ostatní stranu galaadskú i všicku bazanskú královstvie Og dal sem polovici pokolení Manasse, všicku krajinu Argob. Všecka Bazan slóve země obrová. Dt3,14 Jair, syn Manasse, vládl jest vší krajinú Argob až do mezí Jesuri a Machati a nazval jest ze jména svého Bazan Avochiair, to jest vsi Iair, až do nynějšieho dne. Dt3,15 Machirovi také dal sem Galaad Dt3,16 a pokolením Ruben a Gád dal sem zemi Galaad až do potoka Arnon polovici potoka krajinu až do potoka Jebot, jenž jest meze synóv Amonových, Dt3,17 a pláň púště i Jordánu i meze Ceneret až do moře Pustého, ješto jest najslanějšie, k kořenóm hóry Fazga proti vzchodu slunečnému. Dt3,18 I přikázal sem vám v ten čas řka: Pán bóh váš dá vám zemi tuto v dědictvie. Hotovi jsúce jděte před bratřími vašími syny izrahelskými všickni mužie silní Dt3,19 bez žen i bez dietek i bez dobytčat, neb znám, že mnoho bravóv máte. A v městech zóstati mieti budú, kteráž dal sem vám, Dt3,20 dokavádž odpočinutie nedá Pán bratřím vaším, jakož jest vám dal, a vládli by také oní zemí, kterúž dáti má jím za Jordánem. Tehdy vrátí se jeden každý k vládařství svému, kteréž dal sem vám. Dt3,21 Jozue také v tom času přikázal sem řka: Oči tvoji viděle sta, které věci učinil jest pán bóh náš dvěma těmato králoma. Takť učiní všem královstvím, k nímžto jíti máš. Dt3,22 Neboj se jích, neb pán bóh váš bojovati bude za vás. Dt3,23 I prosil sem Pána v tom času řka: Dt3,24 Pane bože, tys počal ukazovati slúze tvému velikost tvú a ruku přesilnú, neboť nenie jiný bóh ni na nebi ni na zemi, jenž by mohl činiti skutky tvé a přirovnati se síle tvé. Dt3,25 Protož pójdu a opatřím zemi tuto najlepší za Jordánem a hóru tuto ušlechtilú i Liban. Dt3,26 I rozhněval se jest na mě Pán pro vás aniž uslyšal mne, ale řekl mi: Dosti buď tobě, nikakež viece nemluv o té věci ke mně. Dt3,27 Vstup na vrch Fazga a oči tvoji obnes k západu slunečnému i ku pólnoci i ku poledni i k vzchodu slunečnému a opatř, neb nepřejdeš Jordána tohoto. Dt3,28 Přikaž Jozue a posilni jeho i potvrď, neb on předejde lid tento a rozdělí jím zemi, kterúž uzříš. Dt3,29 I zóstachme v údolí proti chrámu Fegor.

Kapitola IIII.

Dt4,1 A nynie, Izraheli, slyš přikázanie a súdy, kteréž já učiním tě, aby čině je živ byl a vejda vládl zemí, kterúž pán bóh otcóv vaších dáti má vám. Dt4,2 Nepřidáte k slovu, kteréž vám mluvím, ani ujmete z něho. Ostřiehajte přikázaní pána boha vašeho, kteráž já přikazuji vám. Dt4,3 Oči váši viděly sú všecky věci, kteréž jest učinil Pán proti Belfegorovi, kterak by potřel všecky slúhy jeho z prostředka vašeho. Dt4,4 Ale vy, kteříž se přídržíte pána boha

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).