[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<63v64r64v65r65v66r66v67r67v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přišed, stíhal jest vás, jakož obyčej mají včely stíhati, a bil vás od Seir až do Horma. Dt1,45 A když vrátivše se plakášte před hospodinem, neuslyšal jest vás ani hlasu vašeho chtěl jest přivoliti. Dt1,46 Protož ste seděli v Kadesbarne mnohého času.

II.

Dt2,1 A šedše odtud přišli sme na púšť, ješto vede k moři Rudnému, jakož mi byl řekl Pán, i obchodili sme hóru Seir dlúhý čas. Dt2,2 I řekl jest Pán ke mně: Dt2,3 Dosti vám jest obchoditi hóru tuto. Jděte proti puolnočnie straně Dt2,4 a lidu přikaž řka: Pójdete přes meze bratří vaších synóv Ezau, kteříž bydlé v Seir, a báti se budú vás. Dt2,5 Protož vizte pilně, abyšte se nehýbali proti ním, neb aniž dám vám z země jích, což by mohla jedné nohy tlačiti šlápěje, neb i vládařstvie Ezau dal sem hóru Seir. Dt2,6 Pokrmy kupovati budete od ních za penieze i budete jiesti, vodu kúpenú bráti budete a píti. Dt2,7 Pán bóh tvój požehnal jest tobě ve všelikém diele rukú tvú, znal jest cestu tvú, kterak by šel přes púšť tuto velikú, přes XLti let přebývaje s tebú pán bóh tvój a nic se tobě nedostávalo. Dt2,8 A když sme pominuli bratří náši, syny Ezau, kteříž přebýváchu v Seir, po cestě polnie z Elach a z Asiongaber přišli sme k cestě, kteráž vede na púšť moabskú. Dt2,9 I řekl jest Pán ke mně: Nebojuj proti Moabitským ani vcházej proti ním v boj, neb nedám tobě ničehož z země jích, neb synóm Lotovým dal sem jí u vládařstvie. Dt2,10 Emini první byli sú bydlitelé její, lid veliký a silný a tak vysoký a by z Enachim kořene, Dt2,11 jako obrové domnieni byli a podobni byli synóm Enachim. Protož Moabitští nazývají je Emini. Dt2,12 A v Seir prvé přebývali sú Horim, kteřížto když sú vyhnáni a shlazeni, přebývali sú synové Ezau, jakož jest učinil Izrahel v zemi vládařstvie svého, kterúž dal jest jemu hospodin. Dt2,13 Tehdy vstavše, abychme přešli potok Zared, přišli sme k němu. Dt2,14 Ale čas, kteréhož sme šli z Kadesbarne až do jitie potoka Zared, XXXti a osm let byl jest, donidž jest nezahynul vešken národ lidí bojovných z stanóv, jakož bieše přisáhl hospodin, Dt2,15 jehožto ruka byla jest proti ním, aby zhynuli z prostředka stanóv. Dt2,16 A když sú všickni padli bojovníci, Dt2,17 mluvil jest Pán ke mně řka: Dt2,18 Ty pójdeš dnes přes meze moabské do města jménem Ar, Dt2,19 a přistúpě v súsedstvie synóv Ammonových, varuj se, aby nebojoval proti ním ani hýbal se k boji, neb nedám tobě z země synóv Amonových ničehož, neb synóm Lotovým dal sem jí u vládařstvie. Dt2,20 Země obrová počtena jest a v ní někdy přebývali sú obrové, kteréžto Amonitští [nazývají]text doplněný editorem Zomzonim, Dt2,21 lid veliký a mnohý a vysoké dlúhosti jako Enachim, kteréž zahladil jest Pán od tváři jích a kázal jím bydliti za ně, Dt2,22 jakož byl učinil synóm Ezau, kteříž bydléchu v Seir, zahladiv Horrejské a zemi jích dav jím, kterúžto vládnú až dosavád. Dt2,23 Evejské také, kteříž přebýváchu v Aserim až do Gazam, Kapadotští vyhnali sú je, jenž vyšedše z Kapadocie zahladili sú je a bydlili miesto ních. Dt2,24 Vstaňte a přejděte potok Arnon. Aj, dal sem v ruku tvú Seona, krále ezebonského, Amorejského i zemi jeho, počni jí vlásti a učiň proti němu boj. Dt2,25 Dnes počnu posielati strach a sílu tvú na lidi, kteříž přebývají pode vším nebem, aby uslyšiece jméno tvé, lekali se a k óbyčeji těch, ješto porozují, třásli se a bolestí držáni byli. Dt2,26 Tehdy sem poslal posly s púště Kademoch k Seonovi, králi ezebonskému, slovy pokojnými řka: Dt2,27 Přejdeme přes zemi tvú, cestú obecnú pójdeme. Neuchýlíme se ani na pravici ani na levici. Dt2,28 Pokrmy za penieze prodaj nám, abychme jedli. Vodu za penieze daj a tak budem píti, toliko jest, aby nám pójčil jitie, Dt2,29 jakož sú učinili synové Ezau, kteříž bydlé v Seir, a Moabští, ješto přebývají v Ar, dokudž nepřijdeme k Jordánu a nedojdem do země, kterúž pán bóh náš dáti má nám. Dt2,30 I nerodil jest Seon, král ezebonský, dáti nám přejitie, neb zatvrdil byl pán bóh tvój ducha jeho a utvrdil bieše srdce jeho, aby dán byl v ruce tvoji, jakož nynie vidíš. Dt2,31 I řekl jest Pán ke mně: Aj počal sem poddávati tobě Seona i zemi jeho. Počni vlásti jí. Dt2,32 I vyšel jest nám Seon v cestu se vším lidem svým k boji v Iesa Dt2,33 i dal jest jej nám Pán náš i zbili sme jeho s syny i se vším lidem jeho Dt2,34 i všech měst v tom času dobyli sme, zbivše přebyvatele jích, muže i ženy i dietky. Neostavili sme v ních ničehož Dt2,35 kromě hovad, kterážto na diel přišla sú kořistníkóm i s lúpeži městskými, kterýchž sme dobyli, Dt2,36 od Awer města, kteréž jest na břehu potoka Arnon, kteréž v údolí leží, až do Galaad nebyla jest ves

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).