[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<66r66v67r67v68r68v69r69v70r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

miloval Pán a ostřiehal přísahy, kterúž jest přisáhl otcóm vaším a vyvedl vás v ruce silné a vykúpil z domu služebného z ruky faraona, krále ejiptského. Dt7,9 A zvieš, že pán bóh tvój on jest bóh silný a věrný, ostřiehaje slibu a milosrdenstvie milujícím jeho a těm, ktož ostřiehají přikázaní jeho v tisíci národech, Dt7,10 a navracuje těm, ješto jeho nenávidie ihned tak, aby zatratil je, a dále aby neprodlil brzce odplacuje, což zasluhují. Dt7,11 Protož ostřiehaj přikázaní a posvátných obyčejóv i súdóv, kteréž já přikazuji tobě dnes, aby činil. Dt7,12 Jestliže když uslyšíš tyto súdy, ostřéhati budeš jích a činiti, ostřéhati bude i pán bóh tvój tobě slibu a milosrdenstvie, kteréž jest zapřisáhl otcóm tvým, Dt7,13 a milovati bude tě i rozmnoží a požehnáť plodu břicha tvého a plodu země tvé, obilí tvému i vinnici i oleji i volóm, stádóm ovec tvých na zemi, za kterúž jest přisáhl otcóm tvým, aby dal jí tobě. Dt7,14 Požehnaný budeš mezi všemi lidmi. Nebude u tebe jalová obojieho plodu tak v lidech jako v stádech tvých. Dt7,15 Otejme Pán od tebe všeliký neduh i nemoci ejiptské najhoršie, kteréžs poznal, nevnese tobě, ale všem nepřátelóm tvým. Dt7,16 Sehltíš všecky lidi, kteréž pán bóh tvój dáti má tobě. Neodpustí jím oko tvé ani slúžiti budeš bohóm jích, ať by nebyli ku pádu tobě. Dt7,17 Pakli dieš v srdci tvém: Viece jest národóv těchto, nežli já kterak budu moci shladiti je? Dt7,18 Neroď se báti, ale rozpomeň se, které věci učinil jest pán bóh tvój faraonovi i všem Ejiptským: Dt7,19 rány převeliké, které viděly sú oči tvoji, i znamenie i zázraky i ruku silnú i ztažené rámě, aby tě vyvedl pán bóh tvój, takť učiní všem lidem, kterýchžs se bojíš. Dt7,20 A také i sršně pošle pán bóh tvój na ně, dokudž neshladí všech a nezatratí, kto by utekli před tebú a tajiti se mohli. Dt7,21 Nebudeš se jích báti, neb pán bóh tvój uprostřed tebe jest, bóh veliký a hrozný. Dt7,22 On zkazí národy tyto před obličejem tvým znenáhla po stránkách. Nebudeš moci jích shladiti spolkem, aby snad nerozmnožila se proti tobě zvieřata zemská. Dt7,23 I dá je pán bóh tvój před obličejem tvým a ztepe je, dokovádž ovšem nebyli by shlazeni. Dt7,24 Dá krále jích v ruce tvé a zatratí jména jích pod nebem. Nižádný nebude moci odolati tobě, dokudž jích nepotřeš. Dt7,25 Rytiny jích ohněm spálíš, nepožádáš střiebra i zlata, z níchžto učiněny jsú, ani vezmeš z ních cožkoli, aby neurazil pro ně, neb ohavnost jest pána boha tvého. Dt7,26 Ani vneseš cožkoli z modly do domu tvého, aby nebyl prokletým, jakož i to jest. V mrzkosti budeš mieti jako nečistotu a jako poškvrněnie a zprzněnie v óhavnosti mieti budeš, neb prokletina jest.

VIII

Dt8,1 Všeliké přikázanie, kteréž já přikazuji tobě dnes, střez se pilně, aby činil, abyšte mohli živi býti a rozmnožiti se a vejdúce abyšte vládli zemí, za nížto jest přisáhl Pán otcóm vaším. Dt8,2 I rozpomeneš se na všicku cestu, po kteréž tě jest přivedl pán bóh XLti let přes púšť, aby tě trápil a pokusil a zjevny byly, které věci v mysli tvé přebýváchu, ostřiehal li by přikázaní jeho čili nic. Dt8,3 Trápil tě jest psotú a dal tobě pokrm mannu, kteréhožs nevěděl ty i otcové tvoji, aby ukázal tobě, že ne v samém chlebě živ by byl člověk, ale v každém slově, kteréž vycházie z úst božích. Dt8,4 Oděv tvój, jímžtos se odieval, nikakž vetchostí nezhynul jest a noha tvá nezetřela se. Aj XLté léto jest, Dt8,5 aby zpomínal v srdci tvém, neb jakož učí člověk syna svého, tak pán bóh tvój učil jest tě, Dt8,6 aby ostřiehal přikázanie pána boha tvého a chodil v cestách jeho a bál se jeho. Dt8,7 Neb pán bóh tvój uvede tě do země dobré, země potokóv a vód i studnic, na jejížto polích i horách vyplývají potokóv hlubokosti, Dt8,8 země obilé, ječmene i vinnic, v nížto fík i zrnatá jablka i olivie rodí se, země olejové a strdí, Dt8,9 kdežto beze všie psoty jiesti budeš chléb tvój a všech věcí hojnosti požívati budeš, jejiežto kamenie železo jsú a z hór jejie kov mědi kopají. Dt8,10 Aby když by se najedl a nasycen byl, dobrořečil pánu bohu tvému za zemi najlepší, kterúž jest dal tobě. Dt8,11 Zachovaj a varuj se, aby někdy nezapomenul pána boha tvého a neobmeškal přikázaní jeho i súdóv i posvátných obyčejóv, kteréž já přikazuji tobě dnes, Dt8,12 aby když by se najedl i nasycen byl a domy krásné vzdělal by a přebýval v ních Dt8,13 a měl by volóv i ovec stáda, střiebra i zlata i všech věcí hojnost, Dt8,14 nepozdvihlo se srdce tvé a nezapomínaj pána boha tvého, jenž tě vyvedl z země ejiptské z domu služebného Dt8,15 a vódce tvój byl jest na púšti veliké a hrozné, na niežto bieše had duchem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).