[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<63r63v64r64v65r65v66r66v67r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Dosti vám jest, že ste na hóře této přebývali. Dt1,7 Vraťte se a poďte k hóře Amorejských i k jiným, kteráž jí blízká jsú pole a hory, i nižšie miesta proti poledni a podlé břehu mořského země Kananejských a Libanu až k řece veliké Eufraten. Dt1,8 Aj vece, dal sem vám, vejděte a vládněte jí, nad kterúžto přisáhl jest Pán otcóm vaším Abrahamovi a Izákovi a Jákobovi, aby dal jí jím i semeni jích po nich. Dt1,9 I řekl sem vám v tom času: Dt1,10 Nemohu sám snésti vás, neb pán bóh váš rozmnožil jest vás a jste dnes jako hvězdy nebeské mnozí. Dt1,11 Pán bóh otcóv vaších přidaj k tomu číslu mnoho tisícóv a požehnaj vám, jakož jest mluvil. Dt1,12 Nemohu sám vaších pří snésti břemene i sváróv. Dt1,13 Dajte z vás muže múdré a umělé a jíchžto obcovánie bylo by zkušené v pokoleních vaších, ať postavím je vám kniežata. Dt1,14 Tehdy ste mi odpověděli: Dobrá jest věc, kterúž chceš učiniti. Dt1,15 I vzal sem z pokolení vaších muže múdré a šlechtice i ustavil sem je kniežata, tribuny a setníky a patdesátníky i desetníky, kteříž by vás učili všem věcem, Dt1,16 a přikázal sem jím řka: Slyšte je, a což spravedlivého jest, suďte, leč měštěnín byl by ten, leč příchozí. Dt1,17 Nižádný rozdiel nebude mezi osobami: tak malého přeslyšíte jako velikého aniž přijmete čiežkoli osoby, neb súd boží jest. Pakli by nesnadného vám něco se vidělo, vzneste ke mně a já přeslyším. Dt1,18 I přikázal sem vám všecky věci, které činiti máte. Dt1,19 A bravše se s Óreba, šli sme přes púšť hroznú a převelikú, kterúž ste viděli po cestě hóry Amorejského, jakož přikázal byl pán bóh náš nám. A když sme přišli do Kadesbarne, Dt1,20 řekl sem vám: Přišli ste k hóře amorejské, kterúžto pán bóh náš dáti má vám. Dt1,21 Opatř zemi, kterúž pán bóh tvój dá tobě, Vstup a obdrž jí, jakož mluvil jest pán bóh náš otcóm tvým. Neroď se strachovati ani se čeho lekaj. Dt1,22 I přistúpili ste ke mně všickni a řekli ste: Pošleme muže, kteříž by shlédli zemi, a ať vzkáží, skrze kterú cestu měli bychme vstúpiti a k kterým městóm jíti. Dt1,23 A když mi se jest řeč slíbila, poslal sem z vás XIIte mužóv, všeliké z pokolení jích. Dt1,24 Kteřížto když sú šli a vstúpili na hory, přišli sú až do údolé Hroznového. A znamenavše zemi, Dt1,25 vzemše z óvocí jejie, aby ukázali hojnost, přinesli sú k nám a řekli sú: Dobrá jest země, kterúž pán bóh náš dáti má nám. Dt1,26 Nerodili ste vstúpiti, ale nevěřící k řeči pána boha našeho, Dt1,27 reptali ste v staniech vaších a řekli ste: Nenávidí nás hospodin, a proto vyvedl nás z země ejiptské, aby nás dal v ruku Amorejského a shladil. Dt1,28 Kam vstúpíme? Poslové zstrašili sú srdce váše řkúce: Převeliké množstvie jest a nám v postavě vyšie. Města veliká a až k nebi ohrazená. Syny Enachimovy viděli sme tam. Dt1,29 I řekl sem vám: Neroďte se strachovati ani se bojte jích, Dt1,30 pán bóh náš, jenž jest vódce náš, za ny on bojovati bude, jakož jest učinil v Éjiptě, ješto všichni vidiechu. Dt1,31 I na púšti, sami ste viděli, nesl tě jest pán bóh tvój, jakož obykl jest člověk nositi maličkého syna svého, na všeliké cestě, po kteréž ste chodili, dokadž ste nepřišli k miestu tomuto. Dt1,32 A aniž tak zajisté věřili ste pánu bohu našemu, Dt1,33 jenž vás předcházel na cestě a zastával miesto, na kterémž by stany rozbíjeti měli, v noci ukazuje vám cestu skrze oheň a ve dne skrze slúp oblakový. Dt1,34 A když uslyše Pán hlas řečí vaších, rozhněvav se přiseže a vece: Dt1,35 Neuzří nižádný z lidí tohoto pokolenie najhoršieho země dobré, kterúž pod přísahú slíbil sem otcóm vaším, Dt1,36 kromě Kalefa, syna Jefonova, neb ten uzří jí a jemu dám zemi, kterúž jest tlačil, i synóm jeho, neb jest následoval Pána. Dt1,37 Aniž divné jest rozhněvánie na lid, poňavádž na mě také rozhněvav se Pán pro vás, řekl jest: Ani ty vejdeš tam, Dt1,38 ale Jozue, syn Nunóv, slúha tvój, tenť vejde za tě. Toho napomínaj a posiluj, ať on zemi losem rozdělí Izrahelovi. Dt1,39 Dietky váše, o nichž ste řekli, že jaty vedeny budú, i synové, kteříž dnes dobrého i zlého nevědie rozdielu, oníť vejdú a jímť dám zemi a vlásti jí budú. Dt1,40 Ale vy vraťte se a odejděte na púšť po cestě moře Rudného. Dt1,41 I odpověděli ste mi: Shřešili sme hospodinu, vstúpíme a bojovati budeme, jakož přikázal pán bóh náš. A když oblečeni v óděnie jdiešte na hóru, Dt1,42 vece mi Pán: Řci k ním: Neroďte vstupovati ani bojujte, neb nejsem s vámi, abyšte nepadli před nepřátely vašími. Dt1,43 Mluvil sem, a neuslyšeli ste, ale protiviece se přikázaní Páně a nadýmajíce se pýchú, vstúpili ste na hóru. Dt1,44 A tak vyšed Amorejský, jenž bydléše na horách, a v cestu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).