[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<62v63r63v64r64v65r65v66r66v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pomocem otdělena jsú, Nu35,14 tři budú za Jordánem a tři v zemi Kanaan Nu35,15 tak synóm izrahelským jako příchozím i pocestným, aby utekl do ních, kto by nechtě krev prolil. Nu35,16 Kdyby kto železem urazil a umřel by, ktož uražen jest, vinen bude vraždú i on umře. Nu35,17 Jestliže by kamenem vrhl a uražen jsa umřel by, takéž pomštěno bude. Nu35,18 Ač dřevem uražený umřel by, bijce krví pomštěno bude, Nu35,19 bližní zabitého vražedlníka zabie ihned, jakž by ho popadl. Nu35,20 Pakli by kto skrze nenávist člověka honil nebo lučil čímžkoli na něho skrze úklady Nu35,21 nebo jsa nepřietel rukú by urazil a onen by umřel, bijce vraždú vinen bude, přívuzný zabitého ihned, jakž nalezl jeho, zadáví. Nu35,22 Pakli by příhodú a bez nenávisti Nu35,23 i bez nepřiezni něco těch věcí učinil, Nu35,24 a to kdyby uslyšal lid, bylo ujištěno a mezi bijci a bližním krve pohádka byla by rozvážena, Nu35,25 vysvobozen bude nevinný z rukú mstitele a za se uveden bude skrze usúzenie do města, do něhož by utekl, i bude tu bydliti, donidž by kněz veliký, kterýž olejem svatým pomazán jest, neumřel. Nu35,26 Pakli by vrah z krajin měst, kteráž výpovědným ustavena jsú, Nu35,27 nalezen byl a zaražen od toho, ktož mstitel jest krve, bez viny bude, ktož by jej zabil. Nu35,28 neb jest měl utiekavý až do smrti biskupa v městě seděti. A když on byl umřel, vražedlník vrátí se do země své. Nu35,29 Tyto věci věčné budú a zákonem utvrzené ve všech přiebytciech vaších. Nu35,30 Nad vražedlníkem pod svědky pomštěno bude, k jednoho svědectví nižádný nebude odsúzen. Nu35,31 Nevezmete peněz od toho, kto vinen jest krví, ihned i on umře. Nu35,32 Vypovědění a poběhlí před smrtí biskupa nižádným obyčejem do měst svých vrátiti se nemohú. Nu35,33 abyšte nepoškvrnili země přiebytka vašeho, kteráž nevinných krví poškvrňuje se, ani jinak móž se očistiti jediné skrze toho krev, ktož by druhého krev prolil, Nu35,34 a tak očištěno bude váše vládařstvie, když já přebývati budu s vámi. Neb já jsem Pán, jenž přebývám mezi syny izrahelskými.

XXXVI.

Nu36,1 I přistúpili sú i kniežata čeledí Galaad, synové Machir, synové Manasse, z pokolenie synóv Jozefových. I mluvili sú Mojžiešovi před kniežaty izrahelskými a řekli sú: Nu36,2 Tobě, pánu našemu, přikázal jest Pán, aby zemi losem rozdělil synóm izrahelským a aby dcerám Salfaad, bratra našeho, dal vládařstvie slušné otci. Nu36,3 Kteréž když jiného pokolenie lidé by pojeli za ženy, pójde vládařstvie jeho a přeneseno k jinému pokolení, z našeho dědictvie umenší se. Nu36,4 A tak bude, že když milostivé, to jest padesáté léto odpuštěnie přišlo, smiešen by byl losóv rozdiel a jiných vládařstvie k jiným šlo by. Nu36,5 Odpověděl jest Mojžieš k synóm izrahelským i když Pán přikazováše, vece: Právě pokolenie pokolenie synóv Jozefových mluvilo jest Nu36,6 a tento zákon nad dcerami Salfaad prohlášen jest od Pána, ať se vdávají, komuž chtějí, toliko svého pokolenie lidem, Nu36,7 aby nesmiesilo se vládařstvie synóv izrahelských z pokolenie v pokolenie. Neb všickni mužie pojímati budú ženy z pokolenie a z rodu svého Nu36,8 a všecky ženy muže z téhož pokolenie beřte, aby dědictvie zóstalo v čeledech Nu36,9 ani sobě aby se nesměšovala pokolenie, ale tak zóstala, Nu36,10 jakož od Pána rozdělena sú. I učinily sú dcery Salfaad, jakož bieše přikázáno. Nu36,11 A vdaly sú se Maala a Tersa a Egla a Melcha a Noha synóm strýce svého Nu36,12 z čeledi Manasse, jenž jest byl syn Jozefóv, a vládařstvie, kteréž jím bieše přidáno, zóstalo jest v pokolení a čeledi otce jích. Nu36,13 Tatoť jsú přikázanie a súdové, kteréž přikázal jest Pán skrze ruku Mojžiešovu k synóm izrahelským v polích moabských nad Jordánem proti Jericho.

Počínají se knihy Deutronomium

Kapitola I.

Dt1,1 Tato jsú slova, kteráž mluvil jest Mojžieš ke všemu Izraheli za Jordánem na púšti polniem proti moři Rudnému mezi Faran a Tofel a Laban a Asserot, kdež jest zlata mnoho, Dt1,2 XIt dní z Óreba po cestě hóry Seir až do Kadesbarne. Dt1,3 Čtyřidcátého léta XItého měsiece první deň měsiece mluvil jest Mojžieš k synóm izrahelským všecky věci, kteréž přikázal bieše jemu Pán, aby jím pověděl, Dt1,4 když byl zabil Seona, krále amorejského, jenž jest přebýval v Ezebon, a Og, krále bazanského, jenž bydlil v Asserot a v Edrai Dt1,5 za Jordánem v zemi moabské. I poče Mojžieš vykládati zákon a řieci: Dt1,6 Pán bóh náš mluvil jest k nám na Orebu řka:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).