[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<65v66r66v67r67v68r68v69r69v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tobě. Dobře všecky věci mluvili sú. Dt5,29 Kto dá takovú jím mieti mysl, aby se báli mne a ostřiehali všech přikázaní mých v každý čas, aby dobře bylo jím i synóm jích na věky? Dt5,30 Jdi a pověz jím: Navraťte se do stanóv vaších. Dt5,31 Ale ty tuto stój se mnú a buduť mluviti tobě všecka přikázanie a posvátné obyčeje i súdy, kteréž učiti budeš je, aby činili je v zemi, kterúž dám jím u vládařstvie. Dt5,32 Protož ostřiehajte a čiňte, které věci přikázal vám pán bóh. Neuchýlíte se ani na pravici ani na levici, Dt5,33 ale po cestě, kterúž přikázal jest pán bóh váš, choditi budete, abyšte byli živi a dobře bylo vám a prodlili se dnové v zemi vládařstvie vašeho.

VI

Dt6,1 Tato jsú přikázanie i posvátní obyčejové i súdové, kteréž jest přikázal pán bóh váš, abych učil vás a abyšte je činili v zemi, do kteréž přejdete k vládařství, Dt6,2 aby se bál pána boha tvého a ostřiehal všech přikázaní i zápovědí jeho, kteréž já přikazuji tobě i synóm i vnúčatóm tvým po všecky dni života tvého, ať by se prodlili dnové tvoji. Dt6,3 Slyš, Izraheli, a zachovaj, aby činil, které věci přikázal tobě Pán, a dobře bude tobě a rozmnožen budeš viece, jakož jest zaslíbil pán bóh otcóv tvých dáti tobě zemi mlékem a strdí tekúcí. Dt6,4 Slyš, Izraheli: Pán bóh tvój bóh jeden jest. Dt6,5 Milovati budeš pána boha tvého ze všeho srdce tvého i ze všie duše tvé i ze všie síly tvé. Dt6,6 A budú slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém Dt6,7 a praviti je budeš synóm tvým. A přemyšlovati budeš sedě v domu tvém i chodě na cestě, spě i povstávaje. Dt6,8 A zaviežeš je jako znamenie na ruce tvé i budú a hýbati se budú mezi očima tvýma. Dt6,9 a napíšeš je na praze a na dveřiech domu tvého. Dt6,10 A když tě uvede pán bóh tvój do země, za kterúž jest přisáhl otcóm tvým Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dal by tobě města veliká a najlepšie, kterýchžs ty nedělal, Dt6,11 domy plné všech sboží, jíchž si nečinil, cisterny. jíchžs nekopal, vinnice a olivety, kterýchžs neštiepil Dt6,12 a jedl by a nasycen byl, Dt6,13 varuj se pilně, aby nezapomínal Pána, jenž tě jest vyvedl z země ejiptské z domu služebného. Pána boha tvého budeš se báti a jemu samému slúžiti budeš a skrze jeho jméno přisahati. Dt6,14 Nepójdete po boziech jiných všech národóv, kteříž v ókol vás jsú, Dt6,15 neb bóh mstitel, pán bóh tvój prostřed tebe, aby se někdy nerozhněvala prchlivost pána boha tvého proti tobě a odjal by [tě]text doplněný editorem se svrchku země. Dt6,16 Nebudeš pokúšeti pána boha tvého, jakožs pokúšel na miestě pokušenie. Dt6,17 Ostřiehaj přikázaní pána boha tvého i svědectví i posvátných obyčejóv, kteréž jest přikázal tobě, Dt6,18 a čiň, což libého jest a dobrého před obličejem Páně, aby dobře bylo tobě a vejda aby vládl zemí najlepší, o níž jest přisáhl Pán otcóm tvým, Dt6,19 aby shladil všecky nepřátely tvé před tebú, jakož jest mluvil. Dt6,20 Když by tebe otázal syn tvój zajtra řka: Co sobě chtějí svědectvie tato a posvátní obyčejové i súdové, kteréž jest přikázal pán bóh náš nám? Dt6,21 dieš jemu: Slúhy byli sme faraonovy v Éjiptě i vyvedl nás Pán z Éjipta v ruce silné Dt6,22 a činil jest znamenie a zázraky veliké a přezlé v Éjiptě proti faraonovi i všemu domu jeho před obličejem naším Dt6,23 a vyvedl nás odtud, aby uveda nás dal zemi, nad kterúž jest přisáhl otcóm naším. Dt6,24 I přikázal jest nám Pán, abychme činili všecky věci zákonem ustavené tyto a abychme se báli pána boha našeho a aby dobře bylo nám po všecky dni života našeho, jakož jest dnes. Dt6,25 A bude nám milostiv, budem li ostřéhati a činiti všecka přikázanie jeho před pánem bohem naším, jakož jest přikázal nám.

Kapitola VII.

Dt7,1 A když tě uvede pán bóh tvój do země, kterúž vejda vlásti máš, a shladil by národy mnohé před tebú, Etejského a Gersejského a Amorejského, Kananejského a Ferezejského a Evejského [a Jebuzejského]text doplněný editorem, sedm národóv mnohem větčieho čísla, nežli ty si, a silnějších tebe, Dt7,2 a dal by je pán bóh tvój tobě, ztepeš je až do zahynutie. Nevejdeš s ními v slib ani se slituješ nad ními Dt7,3 ani stovařišíš s ními svateb. Dcery tvé nedáš synu jeho ani dcery jeho vezmeš synu tvému, Dt7,4 neb svede syna tvého, aby nenásledoval mne a aby viece slúžil bohóm cizím, a rozhněvá se prchlivost Páně a shladí tě brzo. Dt7,5 Protož radějše takto učiníte jím: oltáře podvraťte, zlámajte sochy a luhy podsekajte a rytiny spalte, Dt7,6 neb lid svatý jsi pánu bohu tvému. Tě jest zvolil pán bóh tvój, aby byl jemu lid zvláštní ze všech lidí, kteříž sú na zemi. Dt7,7 Ne proto, že ste všecky národy číslem přemohli, k vám připojil se jest Pán a zvolil vás, poňavádž vás jest méně než všech lidí, Dt7,8 ale že jest vás

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).