[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<37r37v38r38v39r39v40r40v41r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pomazánie posvětíš, aby byly svaté věci svatých. Ex40,12 I postavíš Árona i syny jeho ke dveřóm stánku svědectvie a zmyje vodú, Ex40,13 oblečeš svatým rúchem, aby posluhovali mně a pomázánie jích na kněžstvie aby prospělo na věky. Ex40,14 I učinil jest Mojžieš všecky věci, kteréž přikázal bieše hospodin. Ex40,15 Tehdy měsiece prvého léta druhého v první deň měsiece postaven jest stánek. Ex40,16 A vzvedl jest jej Mojžieš i položil jest dcky i podklady i sochory a postavil slúpy Ex40,17 a ztáhl jest střechu na stánek, vzloživ svrchu přikrytie, jakož hospodin bieše přikázal. Ex40,18 Položil jest i svědectvie do archy, podloživ zezpod sochory a modlitebnu svrchu. Ex40,19 A když vnese archu do stánku, přivěsi před ní oponu, aby vyplnil Páně přikázanie. Ex40,20 Postavi i stuol do stánku svědectvie ku pólnočnie straně kromě opony, Ex40,21 zřiediv při něm posvátné chleby, jakož bieše přikázal hospodin Mojžiešovi. Ex40,22 Postavil jest i sviecen do stánku svědectvie proti stolu na straně polednie Ex40,23 a postaviv pořád svietedlnice podlé přikázanie Páně. Ex40,24 Postavi i oltář zlatý pod střechú svědectvie proti oponě Ex40,25 i zapáli na něm zápal vonných věcí, jakož přikázal bieše hospodin. Ex40,26 Pověsi i oponu u vjití stánkovém Ex40,27 a oltář spálené oběti v óblačnici svědectvie, obětuje na něm obět spálenú i oběti, jakož hospodin bieše přikázal. Ex40,28 Umyvadlo také ustavi mezi stánkem svědectvie a oltářem, naplniv je vodú. Ex40,29 I umýváchu Mojžieš, Áron i synové jeho ruce své i nohy, Ex40,30 když vcháziechu pod střechu zaslíbenie a přistupováchu k óltáři, jakož přikázal bieše hospodin. Ex40,31 Zvedl jest i sienci v ókol stánku a oltáře, přived u vjitie jeho oponu. Když všecky věci dokonány sú, Ex40,32 přikry oblak stánek svědectvie a sláva Páně naplni jej Ex40,33 aniž možieše Mojžieš vjíti v střechu zaslíbenie, když oblak přikrýváše všecky věci. A velebnost Páně blýskáše, neb oblak všecky věci bieše přikryl. Ex40,34 Jestliže kdy oblak stánek opušťováše, šli sú synové izrahelští v zástupiech svých. Ex40,35 Pakli visieše svrchu, zuostáváchu na témž miestě. Ex40,36 Oblak zajisté Páně zpoléháše přes deň na stánku a oheň v noci, a to vidiechu lidé izrahelští po všech přiebytciech svých.

Počínají se knihy Levitikus

Lv1,1 I povolal jest hospodin Mojžieše a mluvil jest jemu z stánku svědectvie řka: Lv1,2 Mluv synóm izrahelským a dieš k ním: Člověk, kterýž by obětoval z vás obět hospodinu z dobytčat, to jest z volóv a z óvec obětuje oběti, Lv1,3 bude li zápalná jeho obět a z stáda, volového samce nepoškvrněného ročnieho obětovati bude u dveří stánku svědectvie k ukrocení sobě hospodina. Lv1,4 I položí ruce na hlavu oběti, a vzácná bude i k óčištění jeho prospěšná. Lv1,5 I obětovati bude telce před hospodinem a obětují synové Áronovi kněžie krev jeho prolévajíce v ókol oltáře, jenž jest před dveřmi stánkovými. Lv1,6 A strhnúce kóži s óběti, údy na kusy zsekají Lv1,7 a podložie na oltáři oheň, hranici drev napřed složiece. Lv1,8 A údy, ješto zsekány sú, svrchu zřédiece, hlavu i všecky věci, kteréž se přídržie játr, Lv1,9 droby i nohy zmyjíce vodú. I zapálí je kněz na oltáři v spálenú obět a chutnú vóni hospodinu. Lv1,10 Pakli z bravóv obět jest, z óvec nebo z koz, zápalnú obět beránka ročnieho a bez poškvrny obětuje. Lv1,11 A obětovati bude na boku oltáře, ješto patří na puolnoci, před hospodinem, ale krev jeho prolijí na oltář synové Áronovi v ókol. Lv1,12 I rozdělé údy, hlavu i všecky věci, kteréž se přídržie játr, a vložie na drva, jímžto podložen má býti oheň. Lv1,13 Ale droby a nohy umyjí vodú. A obětujíc všecky věci zapálí kněz na oltáři v óbět zápalnú a u vóni přechutnú hospodinu. Lv1,14 A pakli z ptákóv by zápalná obět byla hospodinu, z hrdlic a z holúbat, Lv1,15 obětovati jí bude okněz na oltáři. A zatoče u hrdla hlavú a prodra miesto rány, vytéci káže krvi na okolek oltáře. Lv1,16 Ale vole hrdla a peřie vrže blíž od oltáře k straně vzchodu slunečné na miestě, na němžto popel vysúti obykli sú. Lv1,17 I zlámá peruti jeho a nezseká ani železem rozdělí jeho i zapálí na oltáři, drev ohni podlože. Obět zápalná jest a obět přechutné vóně hospodinu.

Počíná se kapitola II.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).