[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<36v37r37v38r38v39r39v40r40v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vespolek spojená na obém boku svrchkóv. Ex39,5 A pás z týchž barev, jakož bieše přikázal hospodin Mojžiešovi. Ex39,6 Připravil jest i dva kameny onychiny, súžená a zavřená v zlatě a vyryté řemeslem perlovým jmény synóv izrahelských. Šest jmen na kameni jednom a šest na druhém podlé řádu narozenie jích. Ex39,7 I položi je na boku omirála na památku synóv izrahelských, jakož bieše přikázal hospodin Mojžiešovi. Ex39,8 Učinil jest i racionál dielem rozličných barev podlé diela omirálového z zlata, z postavce modrého, z zlatohlavu a z července dvakrát omáčeného a z bielého lnu přesukovaného, Ex39,9 čtverohranatý dvú piedí miery Ex39,10 i položil jest naň perel řády čtyři. U prvniem řadu bieše sardius, topazius, smaragdus, Ex39,11 na druhém karbunkulus, zafirus a jaspis, Ex39,12 na třetiem ligirius, achates, ametystus, Ex39,13 na čtvrtém kryzolitus, onychinus, beryllus, obloženi a zavřeni zlatem v řádech svých. Ex39,14 A těch kamenóv XIIt biechu ryti jmény XIIt pokolení izrahelských, každý jmény každého. Ex39,15 Učinichu na racionálu i řetiezky spolu se držiece [z]text doplněný editorem zlata přečistého Ex39,16 a dvě kličce a tolikéž prstenóv zlatých. Ale prsteny položili sú na obém boku racionála, Ex39,17 z níchžto by visely dva řetězy zlatá, kterážto upletechu v kličky, ješto na omirálových úhlech se vyskýtáchu. Ex39,18 Ta i napřed i nazad tak se scháziechu, že omirál i racionál vespolek se sčiňovášta, Ex39,19 súžena ku pasu a s prsteny silnějie svázána, kteréž spojováše šnórka modrá, aby rozpuštěni jsúc nerozběhla se a od sebe rózno se nehýbala, jakož bieše přikázal hospodin Mojžiešovi. Ex39,20 Učinili sú také sukni omirálovú všicku modrú, Ex39,21 obojek na svrchnie straně proti prostředku a kraj v ókol obojka tkaný. Ex39,22 Ale zduolu k nohám jablka zrnatá z postavce modrého, z zlatohlava, z červencee a z bielého lnu přesukovaného Ex39,23 a zvonečky z zlata přečistého, kteréž položili sú mezi jablky zrnatými na zadnie straně sukni v ókol: Ex39,24 zvonček zlatý a jablko zrnaté, jímižto okrášlen jsa chodieše biskup, kdyžto služby požíváše, jako jest přikázal hospodin Mojžiešovi. Ex39,25 Učinili sú i sukně lněné dielem tkaným Áronovi i synóm jeho Ex39,26 a čepice s korunkami svými z bielého lnu, Ex39,27 rúšce také lněné z bielého plátna, Ex39,28 ale pás z bielého lnu přesukovaného, z postavce modrého, z zlatohlava a z července rozličného diela jehelnieho, jakož přikázal hospodin Mojžiešovi. Ex39,29 Učinichu i plech svaté poctivosti z zlata přečistého a napsali sú na něm dielem perlovým svaté Páně. Ex39,30 I súžili sú jej s čepicí šnorú modrého postavce, jakož přikázal jest hospodin Mojžiešovi. Ex39,31 Tehdy dokonalo se jest všeliké dielo stánkové i střechy svědectvie. A učinili sú synové izrahelští všecky věci, kteréž bieše přikázal hospodin Mojžiešovi. Ex39,32 I obětovachu stánek i střechu i všelikú nádobu, prsteny, dcky, sochory, slúpy i podklady, Ex39,33 pokrytie z kóž skopcových rudných a jiné pokrytie z modrých kóž. Ex39,34 Oponu, archu, sochory, modlitebnu, Ex39,35 stuol s osudím a posvátnými chleby, Ex39,36 sviecen, svietedlnice i pohodlné věci jích s olejem. Ex39,37 Oltář zlatý a mast, vonichaře z vonných věcí Ex39,38 i oponu u vjití stánkovém, Ex39,39 oltář měděný, mřiežku, sochory i nádoby jeho všecky, umyvadlo s podkladem svým. Opony siencové a slúpové s podkladky svými, Ex39,40 opona u vjití sience a provázky jeho i kolky. Nic se jest nedostalo z ósudí, kteráž k službě stánkové a k střeše zaslíbenie přikázány sú býti. Ex39,41 Rúcha také, jíchžto kněžie požívají v svatyni, Áron t. i synové jeho, Ex39,42 obětovali sú synové izrahelští, jakož přikázal bieše hospodin Mojžiešovi. Ex39,43 Kteréž všecky věci když uzře Mojžieš vyplněné, požehnal jest jím.

XL.

Ex40,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex40,2 Měsiece prvého dne prvnieho měsiece zvedeš stánek svědectvie Ex40,3 a položíš v něm archu a necháš před ní opony. Ex40,4 A vnesa stól položíš naň, kteréž věci pořádně přikázány sú. Sviecen stane s svietedlnicemi svými Ex40,5 a oltář zlatý, na němž pálen bude vonný zápal, před archú svědectvie. Oponu u vjití stánkovém položíš Ex40,6 a před ní oltář spáleným obětem, Ex40,7 umyvadlo mezi oltářem a stánkem, kteréž naplníš vody, Ex40,8 a ostřeš sienci oponami i vchod jejie. Ex40,9 A přijma olej pomazánie, zmažeš stánek s osudími jeho, aby posvěceny byly: Ex40,10 oltář spálené oběti i všecka orudie jeho, Ex40,11 umyvadlo s podkladem svým, všech věcí olejem pomazánie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).