[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<36r36v37r37v38r38v39r39v40r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

s roštem i s stěnami i rohy. Ex37,27 I učini jemu korunu zlatú v ókol a dva prsteny zlatá pod korunú po všech bociech, aby puštěni byli v ně sochoři a aby mohl oltář nošen býti. Ex37,28 A ty sochory učinil jest z dřievie sechim a přikryl je plechy zlatými. Ex37,29 Složi i olej ku posvěcení masti a vonichaře z vonných věcí přečistých dielem apotekáře.

38

Ex38,1 Učini i oltář spálené oběti z dřievie sechim pěti loket na čtvero a tři na výš, Ex38,2 jehož rohové z úhlóv pocháziechu, a přikryl jest jej měděnými plechy. Ex38,3 A ku potřebám jeho zděla z mědi osudie rozličná: pánve, kléštky, háčky, kličky i nádoby k óhni brání Ex38,4 i rošt jeho ku podobenství sieti učinil jest měděný a pod ním uprostřed oltáře kuthan, Ex38,5 sliv čtyři prsteny po tolikéž svrchciech, držadlka k provlečení sochoróv k nošení. Ex38,6 Jenž i ty učini z dřievie sechim a přikryl jest plechy měděnými Ex38,7 a uvedl jest v kruhy, ješto na bociech oltářových vynikáchu. A ten oltář nebieše scelivý, ale vydlabený z ópaženie desk a vnitř prázdný. Ex38,8 Učinil jest i umyvadlo měděné s podkladem svým z zrcadl ženských, kteréž biechu ve dveřiech stánkových. Ex38,9 Učini i sienci, v jejížto straně polodní biechu opony z bielého lnu přesukovaného loktóv sto, Ex38,10 slúpóv měděných XXti s podklady svými, hlavy slúpové i všecko dlabánie diela střiebrné. Ex38,11 Takéž ku pólnočnie straně opony slúpové a podkladové i hlavy slúpóv též miery i diela i kovu biechu. Ex38,12 Ale na té straně, ješto na západ patří, byly sú opony loktóv patdesát, slúpóv deset s podklady svými měděnými a hlavy slúpové vydlabané střiebrné. Ex38,13 Ale proti vzchodu slunečnému patdesát loket uděla opony, Ex38,14 z níchžto XVte loket slúpóv tří s podklady svými jeden držieše bok, Ex38,15 i na druhé straně, ješto mezi oběma stranoma vchod stánkový čini, patnácti rovně loket biechu opony, slúpové třie a podstavkové třie. Ex38,16 Všecky opony sience z bielého lnu přesukovaného zetkány biechu. Ex38,17 Podkladové slúpoví byli sú mědění, ale hlavy jích s dlabáními svými střiebrné, ale i ty slúpy siencové oblékl jest střiebrem. Ex38,18 A u vjití její dielem jehelným učinil jest oponu z modrého postavce, z zlatohlavu, z července a z bielého lnu přesukovaného, kterážto mějieše XXti loket na dél. Ale výsost pěti loket bieše podlé miery, kterúž všecky opony siencové mějiechu. Ex38,19 Ale slúpové u vjití biechu čtyřie s podklady měděnými a hlavy jích a dlabánie střiebrné, Ex38,20 kolky také stánkové i siencové v ókol učinil jest měděné. Ex38,21 Tatoť jsú orudie stánku svědectvie, ješto sú počtena podlé přikázanie Mojžiešova v posvátných obyčejích levitských skrze ruku Itamarovu, syna Áronova kněze, Ex38,22 kteréžto Bezeleel, syn Uri, syna Hur z pokolenie Juda, Páně přikázaním skrze Mojžieše vyplnil, Ex38,23 přijem sobě tovařiše Ooliaba, syna Achisamechova z pokolenie Dan, jenž i on řemeslník dřievie výborný byl jest i rozličných barev a řemesla jehelnieho z postavce modrého, zlatohlava, července a bielého plátna. Ex38,24 Všecko zlato, což jeho jest ztráveno na diele svatyně a což obětováno v dařiech, XXti a IXt hřiven bylo jest a sedm set a XXXti závaží na mieru svatyně. Ex38,25 A obětováno jest od těch, kteříž sú šli ku počtu od XXti let a výše, z šesti set a tři tisícóv a z pěti set a padesát oděncóv. Ex38,26 Bylo jest kromě těch sto hřiven střiebra, z níchžto sliti sú podkladové svatyně a vchod, kdežto opona visí. Ex38,27 Sto podkladóv učiněni jsú z hřiven sto, jednu hřivnu každému podkladu počítajíc. Ex38,28 Ale z tisíce a z sedmi set a z sedmdesáti a pěti učinil jest hlavy slúpové, jenž i ty obleče střiebrem. Ex38,29 Mědi také obětováno jest hřiven LXXt a dva tisíce a čtyři sta nadto závaží, Ex38,30 z níchžto sliti sú podkladové u vjití stánku svědectvie a oltář měděný s roštem svým i všecka orudie, kteráž ku potřebě jeho příslušejí, Ex38,31 a podkladové sience tak v ókolí jako u vjití jejie i kolkové stánku v uokol.

XXXIX

Ex39,1 Ale z modrého postavce a z zlatohlava, z července a z bielého lnu učinil jest rúcha, jímiž by se oblékl Áron, kdyžto posluhováše v svatých, jakož jest přikázal hospodin Mojžiešovi. Ex39,2 Protož učinil jest omirál z zlata, z modrého postavce a z zlatohlava a z července dvakrát omáčeného a ze lnu bielého přesukovaného Ex39,3 dielem rozličných barev. I vyřezal jest strunky zlaté a ztenčil na niti, aby se mohly točiti s prvních barev osnóvku, Ex39,4 a dva kraje sobě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).