[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<5678910111213>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nemoci bude. Jedennáctý den kosti všěch mrtvých nad svými rovy stanú a po všem světu všickni sě rovové otevrú, aby každý, kde kto ležal, volně z mrtvých vstal. Druhýnádctý den dennicě budú padati z nebes, plásty blýskavé jako hvězdy hrozné poprslky ot sebe púščějíc. Třetínádctý den zemrú všickni lidé, aby potom se všěmi z mrtvých vstali. Čtvrtýnádctý den vzhoří nebe i země. Pátýnádctý den bude nebe i země obnoveno a přěstane vešken běh hvězdný. Slunce stane na vzchod a měsiec na západ až na věky. Toho dne svatý Michal slovensky zatrúbí hrozným zvukem. A ten zvuk bude takto řéci: Vstaňte mrtví, poďte na súd. A inhed všickni z mrtvých vstanú. Potom podlé proročstvie svatých prorokóv vystúpí z nebes všemohúcí súdcě na to údolé přěd jeruzalémským městem, ješto Jozafat slóve. A s ním, jakžto praví svaté čtenie, světí apoštoli. A jakž praví svatý Jeronymus, tak veliké množstvie všeho světa lidí na tak malém údolí směstnati by sě nemohlo. Ale ti všickni, jimžto bude spasenu býti, u povětří stanú na pravici a zlí na levici. Tehda, jakožto píše svatý Lukáš evanjelista, vzezřiec všickni, uzřie syna člověčieho, an jde na súd v uoblacě v svém veleslavenství s velikú mocí. A jakž píší všichni svatého písma mistři: Ukáže sě na súdě hospodin se všěmi jiezvami, jakožto sú jemu na kříži probity i proklány. A to pro troji věc. Najprvé pro jeho svaté svítězenie. Proněžto, jakžto praví svatý Kryzostomus, ty svaty jeho jiezvy i ta svata jeho znamenie, kříž, kopie i hřěbíci, budú sě krašše stkvieti než slunce. Druhé ukáže sě na súdě s svatými jiezvami proto, aby to všěm známo bylo, kak sú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).