[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<34567891011>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bude po sobě lidi obracovati skrzě hrozné mučenie, v horúcí pec lidi metati káže, šídla za nehty bíti, zuby kladivem vybíjěti a veliké násilé lidem činiti, jakžto svatý Daniel prorokoval a řka: Všeckno ruší, všeckno promění. A když ten kletý Ancikřistus po všěch vlastech chodě, tolikež časóv jako Jezus Kristus tři léta a pět měsiecóv a dvě neděli, jakž praví svatý Augustin, kázati bude. Tehda vyndeta z rájě ta dva svatá člověky, Enoch a Eliáš, i budeta proti němu kázati. Proněžto káže jě Ancikřist zahubiti a potom počte sě jako Jezus Kristus s hory Olivetské na nebesa vstúpiti. A když tak vzhóru u povětří pójde, tehda svatý Michal archanjel vystúpi proti němu z nebes, jeho zabie a tak sě jeho zlořečený běh skona přěde dnem súdným potom, jakžto jest buohem přědpósobeno u bližších časiech přěde dnem súdným, o nichžto časiech nikte nevie než sám buoh. Proněžto je řekl svým apoštolóm: Nenie vašě věděti doba o těch časiech ani o časóv nápastech, ješto je buoh v svéj svatéj moci schoval. Přídú hrozní zázraci, o nichto píše svatý Lukáš ve Čtení, ež řekl hospodin k apoštolóm: Budú zázraková znamenie v slunci, u měsieci, v hvězdách a na zemi veliká třěsenie v lidech pro hroznú ohromu hluku mořského a plýtvanie vodného. To jest pět zázrakóv. O třech prvých zázraciech píše svatý Jan v knihách Tajenstvie a řka: Viděl sem, ano slunce zčrnalo jako měch žíněný a měsiec jakžto krev a hvězdy z nebes spadaly sú na zemi. Neb jakžto praví svatý Augustin: Tak bude ot hospodina tehdy nad hřiešnými veliká pomsta, ež slunci na to hlédati hrozno

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).