[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<2345678910>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

proti lidu, královstvo proti královstvu a země sě bude třiesti po rozličných vlastech, lidský mor veliký, hlad obecný a přěhrozné hrózy a zázraci z nebes ukazovati sě budú. Přěd nimižto časy přídú na svět falešní proroci a řkúc: Buohem smy posláni. Těm věřiti zapoviedá Ježíš ve Čtení svatého Matějě a řka: Vystřěžte sě ot falešných prorokóv, ješto k vám jdú v krotkosti v uovčiem rúšě a jsúc vnitř chvatující vlcie. Těm také věřiti zapověděl svatý Pavel apoštol v svých epištolách a řka: Přídú li k vám falešní s pravé viery svuodcě, porkúc sě anděly a ot buoha posláni, nevěřte jim. A ktož jim jinak, než sem já vás naučil, uvěří, z svaté obecné viery bude vyvržen. Po těch časiech příde na svět Ancikrist a ten rozličně s pravé cěsty lidi po sobě obracovati bude rozličným činem. Některé skrzě falešné písmo, doličije, ež jest on pravý Mesiáš v Starém zákoně slíbený, proněžto zákon Nový křesťanský kaziti bude a svá práva ustanoví.

Druhé po sobě lidi obracovati bude, diáblovú mocí čině divy, jakožto svědčí svatý Pavel apoštol a řka: Jehožto přijitie na svět bude s pomocí diáblovú v moci, v znameních, v zázraciech lživých. To je také viděl svatý Jan v knihách Tajenstvie, proněžto píše a řka: Učinil je tak veliká znamenie, až jeho ponucením oheň z nebes stúpil jest. Třetí bude obracovati lidi po sobě skrzě dary, rozličně lidi darujě, jakožto je Daniel prorokoval a řka: Bude jim dávati moc mnohú ve mnohých věcech a bude děliti zemi mezi ně po vóli, aby, kterýchžto po sobě hrózú obrátiti nemoci bude, asa některé lakomé lidi dary obrátí. Čtvrté

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).