[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<123456789>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tesknost. Tys nejisté skonánie a hrozné rozlúčenie. Třetí lotr nebezpečný jest diábel, o němžto praví svatý Řehoř: Náš dávný vrah diábel, kterým hřiechóm vidí naši mysl najviece skloněnu, v těch hřiešiech nám osidla lécie, k tomu veda, k tomu v srdci libost dávajě. Protož o těch hřiešných, jižto jemu povolijí, píše múdrý Šalomún v knihách Přísloví a řka: Jakožto pták chvátá k uosidlu, nevěda, nebožčík, ano o jeho duši nebezpečenstvie jest zpósobeno. Třetie nebezpečenstvie, o němžto sě svatý Pavel změnije, jest z urozenie. Neb jsú mnozí lidie, jižto pro rod v nebezpečné hřiechy upadají, jako jsú mnozí urození lidie, jižto své sbožie ztrativše, svého urozenie pohaniti nechtiec, cizím sbožím, kde muohúc, berúc, své nedostatky nahrazijí. Jako jsú také lichevníci, ti, ač by chtěli dobří býti, chtiec své panie krásně odievati a své děti nabohatiti a nad jinými panovati, duši za to prodávají. Všickni tací nebezpečně svuoj rod milují. Těch i jiných nebezpečenství na světě jest přěmnoho.

Proněžto v tento svatý čas každému křesťanu zákon sě utéci k nebeskému dietěti, ježto sě k nám blíží, aby nám ráčil spomoci, a řkúc k němu ono slovo, ješto jsú řekli, jsúc u velikém nebezpečenství, apoštoli: Hospodine, ó, milý Jezu, spomoz nám, neboť večas zahynem. To prvý rozum adventa, jeho k nám svatém přijití v tělesenství.

Druhé jeho přijitie k nám na tento svět bude na skonání světa v den súdný. Tu slušie čtveru věc znamenati. Najprvé dalšie zázraky, ješto mají sě přěde dnem súdným státi, jakžto píše svatý Lukáš ve Čtení, ež spasitel přědpověděl svým apoštolóm o budúcích hrozných časiech a řka: Vstane lid proti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).