[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<626627628629630631632633634>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

buoh skrzě svatú Elžbětu učinil, mrtvé křiesil, nemocné uzdravoval. Amen.

Tuto se počíná ode všech svatých

Slavný hod všech svatých svatá cierkev po všem světu vláště pro čtveru věc ustavila jest. Najprvé pro jeden chrám v Římě ustavený. Druhé pro mnohého obmeškánie naplněnie. Třetie pro mnohých svatých opuštěnie. A čtvrté pro našich modlitev uslyšenie.

Jelikož ku prvému to slušie věděti, ež těch časuov, kdyžto Říměné nade vším světem panováchu, jeden chrám v Římě byli učinili. V němžto jsú pohanskú modlu naprostřed postavivše, všech jiných zemí modly tvářmi k své modle obrátivše, okolo zstavěli. A to tak bylo diáblovú mocí zpósobeno, kteráž sě země Římanóm protivila, té země modla římskéj modle chřebtem sě obrátieše. A to Římené uzřiece, vojsko proti téj zemi sberúce poslachu a sobě tu vlast opět podtepiechu. Ale ež v tom chrámě všech zemí modly miesta jmieti nemožiechu, mnohým modlám zvláštie chrámy učinili. A chtiec všem modlám dosti učiniti, jeden veliký chrám učinili, tomu chrámu Pantheon vzděli. To j’ řečeno všem bohóm.

Potom po mnohých časiech když římské město křesťanskú vieru přijalo, tehdy otec svatý papež Bonifacius čtvrtý u ciesaře, jenž Foka slovieše, ten chrám uprosil. A ješto ten chrám bieše dřéve všem diáblovým modlám na čest ustaven, ten jest potom světiej královně a všem svatým mučenníkóm na čest posvěcen, neb ještě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).