[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<630631632633634635636637638>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

všemu. A také řekl jinde: Jáz a otec jsme jedna věc. A opět jim jinde řekl: Kto mě vidí i mého otce vidí. To i jiné mnohé rozuma vysokosti, jim ducha svatého z nebes seslav, v nich potvrdil. Proněžto jsú inhed rozličnými jazyky, jichž dřéve neuměli, inhed mluviti počěli. Toť jsú ti světí apoštoli, k nimžto jest s velikým vděčenstvím promluvil hospodin a řka: Vy ste ti, ješto ste se mnú ostali ve všech mých pokušeních. Jimžto jest také řekl hospodin: Vy, ješto ste po mně šli, sedete na dvanádste stoliciech, točíš v den súdný, se mnú súdiec živé i mrtvé. Dobrú jsú tehda apoštoli proměnu učinili, pryč ote všeho statka vší volí šedše i šli po hospodinu. Protož jim jest ve Čtení pověděno: Blažení jsú chudí duchem, točíš vší vuolí, nebo jich jest nebeské královstvie.

Třetí jsú, ješto otce nebeského držie dědičstvo, neb jsú se jeho pravým bojem dobojovali. To jsú světí mučenníci. A to jsú učinili mnohým činem užitečně a ustavičně. Najprvé mnoze, neb jsú troji beze krve prolitie mučeníci. Jedni, jakžto praví svatý Řehoř, ješto jsú mučenníci jedno proto, jež protivenstvie tohoto světa s velikú pokorú trpie. Druzí mučeníci, ješto jiných strastných lidí litujíce, srdečné nad nimi smilovánie mají. O těch praví svatý Řehoř: Ktož mlče pro buoh, nad cizí strastí slitovánie jmá, ten svatý kříž v svém srdci nosí. Třetí jsú mučenníci beze krve prolitie, ješto své nepřátely, ač je sobě i protivny jmají, však je pro buoh milují. O těch praví svatý Řehoř: Potupu od svého nenávistníka

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).