[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<12345678>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

znamenitých nebezpečenství a řka: V nebezpečenství na řěkách, v lotřiech z urozenie. Najprvé praví svatý Pavel, ež jest nebezpečenstvie na řěkách skrzě řěky, ješto vždy dolóv běžiec plovú, znamená sě nebezpečný běh člověčieho věku, o němžto mluví svatý Řehoř a řka: Aj toť brzo vzezřiec znamenajte, kak to všeckno, v němžto sě kocháte, s velikú brzkostí chvátajě, přič s námi běží a k uonéj budúcí věčnosti, chtiec i nechtiec, ve dne i v noci sě blížíte, neb všickni mřemy a jako bystré vody dolóv běžímy. V takém nebezpečenství bieše David prorok a protož voláše k buohu a řka: Spas mě, milý hospodine, neb sú sě vzpříštily vody až do mé dušě, točíš bydlím tak v nebezpečném světu, až již tone i oplývá dušě má. Druhé nebezpečenstvie, o němžto píše svatý Pavel, jest v lotřiech. To slovú jedniem rozumem lotři, ješto po světu běhajíc, lidi lúpie a jim kradúc, jě hubie. A zdali to velicí lotři nejsú, diábel, svět, naše tělesenstvie, jižto lidské dobré vše skutky kradú, a vlášče naše tělesenstvie, ješto vždy při nás jest, to vždy proti nám vítězí. O němžto praví svatý Řehoř: Nosímy na sobě osidlo naše, veždy máme při sobě domácieho tajného našeho nepřietele, tělesenstvie naše, v hřiešě počaté, v hřiešě vzchované, všěmi činy nebezpečné. Druhý lotr jest nebezpečný svět tento, o němžto praví svatý Bernart: Ó, světe nebezpečný, v tobě jest mnoho zlosti, múdrosti málo. V tobě, ač je co dobrého, to od tebe rozličnú přiekazu trpí. V tobě sě zlí lidie tobú sě pokrývajíc lstivě dobří ukazují. V tobě dušě hynú, v tobě dobří násilé trpie a vše, což jest v tobě, jest ješitnost a vnitřnieho duchu vešdajšie tesknost

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).