[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<123456>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

král Artaxes v knihách královny Hester: Když sem nad mnohými lidmi mocně kraloval, nechtěl sem na tom mé moci výsosti ukazovati, ale v krotkosti s dobrotú kraloval sem nad svými lidmi. Právě tak jest učinil syn buoží Jezus Kristus: přišel k nám na tento svět, aby nás přivinul k svéj svatéj milosti. Jsa buoh věčný, v svém všemohúcenství hrozný, přišel k nám u milostivém dětinství, aby hřiešný, jenžto sě jeho hrozného buostvie bojí, bezpečně k tomuto dietěti milostivému s jistú nadějí přistúpil, neb k nám jde v krotkosti bytedlný. Jakž praví svatý Matěj evanjelista: To prvý rozum adventa, jeho k nám svatého přijitie.

Druhé jde k nám jako lékař k nemocným, nebo jakž praví svatý Augustin: Přišel k nám veliký lékař, nebo po všem světu velikéj nemoci poddáni ležiechu nemocní. Neb všeliké nemoci, jiežto nemocný zbýti nemóž ižádným přirozeným činem, nic lepšieho nenie, než sě k buohu utéci, jenžto nad přirozený běh muož spomoci. Tak jest učinil onen centurio, jakž sě ve Čtení píše, jenžto, když měl syna nemocného, přistúpiv k Ježíšovi, řekl: Hospodine, nejsem dóstojen, aby všel pod mú střěchu, ale řci jediným slovem a inhed bude zdrávo mé dietě. Aj toť jenž s lékaři prospěti nemohl, buožie pomoci potřěboval. O tom také psáno jest u proročství svatého Izaiášě proroka, ež když Ezechiáš na smrt byl nemocen, jehožto nikte uzdraviti nemožieše, neb jemu buoh vzkázal a řka: Připrav sě, zpósob svú věc, máš umřieti, žív nebudeš. To Ezechiáš uslyšav, obráti sě k hospodinu jako k tomu, jenž nad vešken přirozený běh, když ráčí, spomoci muože. A inhed mu buoh otevzkázal:

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).